загрузка...
 
4.10. Динамічний підхід до проведення комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану
Повернутись до змісту
Динамічний підхід до аналізу стану підприємства логічно доповнює різні види статичних досліджень (коефіцієнтний, агрегатний, рейтинговий підходи), але на відміну від них оперує не статичними, а індексними показниками, використання яких дозволяє оцінити динаміку (напрямок) розвитку підприємства.
Прикладом використання такого підходу в перебігу діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства є методика комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану підприємства, розроблена на базі творчого доопрацювання методичного підходу, запропонованого російською дослідницею Г,М, Куро-шеєвою[118, с 192-203].
Відмінними особливостями цього підходу до проведення діагностики є насамперед широке коло об'єктів дослідження, які згруповані у 4-ти підсистеми і дозволяють оцінити ринкову, виробничу, кадрову та фінансову спроможність підприємства.
По-друге, в якості оціночних використовуються не статичні, а динамічні показники - індекси відповідних показників та індекси співвідношення між двома взаємозалежними аналітичними показниками.
Під ринковою спроможністю розуміється узагальнююча оцінка стану збуту продукції (товарів, робіт, послуг), яка характеризується такими аналітичними показниками:
• індекс зміни: обсягу збуту продукції (товарів, робіт, послуг) в фактичних та порівняльних цінах (або при можливості оцінки - фізичного обсягу), частки підприємства на відповідному сегменті товарного ринку, обсягу реалізації нових (інноваційних), імпортозамін-них (експортних) видів продукції підприємства, коефіцієнта грошових коштів у складі виручки, обсягів товарного кредитування, періоду обороту дебіторської заборгованості;
• коефіцієнт співвідношення між індексами обсягу збуту фондів, оборотних коштів та витрат на формування персоналу, виробничої потужності (співвідношення фактичного та максимально можливого обсягу виробництва продукції), фондовіддачі, матеріаловідда-чі, обіговості оборотних коштів, поточних витрат;
• коефіцієнт співвідношення індексу зносу виробничих фондів під
приємства та середнього по галузі, цін на продукцію підприємства
порівняно з цінами на сировину, матеріали та послуги сторонніх
організацій тощо.
Кадрова спроможність характеризує здатність підприємства щодо залучення, організації та оплати праці персоналу. Для оцінки цієї складової діяльності підприємства доцільним є використання таких оціночних показників:
• індекс зміни: чисельності працюючих, у тому числі працюючих на підприємстві 3-10 років, молоді, без обмеження терміну праці (на повний робочий день, на постійній основі, на умовах довгострокових контрактів), з профільною професійною підготовкою тощо (перелік ЦІЛЬОВИХ ЯКІСНИХ характеристик може уточнюватися з врахуванням специфіки діяльності підприємства), витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів (до складу яких крім заробітної плати включаються витрати з навчання та перепідготовки кадрів, витрати на спецодяг, вартість соціальних програми), середніх доходів працівників (в усіх формах), витрат на фінансування соціальної інфраструктури, продуктивності праці, рентабельності трудових ресурсів тощо;
• коефіцієнта співвідношення індексів: фонду оплати праці та реалізації продукції, середньої заробітної плати та продуктивності праці, середньої заробітної плати (доходу) на даному підприємстві з середньоринковим рівнем оплати праці (доходів) тощо.
Фінансова спроможність підприємства може оцінюватися за допомогою таких аналітичних показників:
• індекс зміни: прибутку від виробництва продукції (товарів, робіт, послуг), від операційної діяльності, чистого прибутку, реінвесто-ваного чистого прибутку, власного капіталу (чистих активів), власних обігових коштів, грошових резервів;
• коефіцієнт співвідношення прибутковості продукції (активів, власного капіталу), ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності досліджуваного підприємства та середньогалузевого показника.
Перелік оціночних показників може доповнюватися, уточнюватися з врахуванням специфіки досліджуваного підприємства при дотриманні єдиного правила їх формування: покращення стану підприємства характеризується зростанням аналітичного показника, погіршення - зменшенням.
Узагальнююча оцінка техніко-економічного та фінансового стану підприємства здійснюється шляхом розрахунку інтегрального узагальнюючого показника за такими моделями:


загрузка...