Антикризове управління підприємством

Глава 1. Сутність та методологія дослідження кризових явищ у діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність кризи розвитку підприємства

1.2. Механізм розгортання кризи розвитку підприємства

1.3. Фактори виникнення кризових явищ та загрози банкрутства підприємства

1.4. Державне регулювання проблеми розвитку кризових явищ у діяльності підприємства

Глава 2. Базові теоретичні положення антикризового управління підприємством

2.1. Сутність та відмітні особливості антикризового управління підприємством

2.2. Суб'єкти антикризового управління та вимоги щодо їх професійних знань та навичок

2.3. Функціональний зміст антикризового управління підприємством

2.4. Методологічні засади та обмеження антикризового управління

2.5. Принципи здійснення антикризового управління

2.6. Ефективність антикризового управління та фактори, що її визначають

2.7. Концептуальна модель процесу антикризового управління підприємством

2.8. Антикризове державне регулювання (адміністрування): сутність та вихідні положення

Глава 3. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку підприємства

3.1. Сутність та завдання діагностики кризи розвитку підприємства

3.2. Структурно-логічна модель процесу діагностики кризи розвитку підприємства

3.3. Інформаційне забезпечення діагностики кризи розвитку підприємства

Глава 4. Методологічні засади та практичний інструментарій діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства

4.1. Загальна характеристика методичного забезпечення діагностики кризового стану та загрози

4.2. Система оціночних показників-індикаторів кризового стану: існуючий стан та напрями удосконалення

4.3. Діагностування рівня неплатоспроможності та типу ситуації банкрутства підприємства

4.4. Методичні аспекти оцінки фінансового стану та загрози банкрутства на підґрунті балансових моделей

4.5. Методичні засади побудови та використання матриць фінансової рівноваги у процесі діагностики

4.6. Методичні аспекти побудови та використання статистичних моделей діагностики банкрутства

4.7. Експертні методи діагностики кризового стану: передумови та проблеми практичного використання

4.8. Методологічні підходи до побудови рейтингових систем оцінки фінансового стану та загрози банкрутства

4.9. Графічні методи діагностики фінансового стану та загрози банкрутства підприємства

4.10. Динамічний підхід до проведення комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану

4.11. Поглиблена діагностика фінансового стану та загрози банкрутства підприємства на базі дослідження його грошового обороту

4.12 Автоматизовані системи інтегральної оцінки кризового стану та загрози банкрутства підприємства

4.13. Стохастичні системи імітаційного моделювання виникнення ситуації неплатоспроможності та банкрутства підприємства

Глава 5. Теорія та методологія діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства

5.1. Теоретико-методологічні засади оцінки вартості підприємства та його активів

5.2. Вихідні передумови дослідження зобов'язань неплатоспроможного підприємства

Глава 6. Діагностика потенціалу виживання підприємства

6.1. Потенціал виживання підприємства: сутність та теоретичні засади визначення

6.2. Ресурсні передумови виживання підприємства та методологічні аспекти їх оцінювання

6.3. Методологічні основи оцінки можливостей розвитку підприємства

6.4. Дослідження стану зовнішнього середовища підприємства та його сприятливості для виходу з кризового стану

6.5. Оцінка стратегічної позиції підприємства в контексті задач діагностики потенціалу виживання

6.6. Оцінка потенціалу виживання підприємства на основі прогнозування грошових потоків

Глава 7. Теоретичні основи формування антикризової програми підприємства

7.1. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки

7.2. Цільові параметри антикризової програми підприємства

7.3. Загальна характеристика антикризового інструментарію підприємства

7.4. Управління розробкою антикризової програми підприємства

7.5. Методичне забезпечення формування антикризової програми підприємства

Глава 8. Фінансово-економічні аспекти підготовки та проведення окремих антикризових заходів підприємства

8.1. Пошук та мобілізація внутрішніх резервів відновлення платоспроможності та нейтралізації загрози банкрутства підприємства

8.2. Методичне забезпечення оцінки іммобілізації коштів за рахунок реструктуризації активів підприємства

8.2.1. Сутність та концептуальні засади проведення реструктуризації активів підприємства

8.2.2. Оцінка грошових надходжень від реалізації основних засобів підприємства

8.2.3. Оцінка можливостей реструктуризації інвестицій підприємства

8.2.4. Оцінка грошових надходжень від реалізації надлишкових товарно-матеріальних запасів підприємства

8.2.5. Оцінка обсягу іммобілізації грошових коштів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості

8.3. Організаційно-економічне забезпечення продажу майна підприємства як цілісного майнового комплексу

8.4. Реструктуризація боргів підприємства: сутність та організаційно-економічні передумови проведення

8.4.1.Сутність та типологія реструктуризаційних угод

8.4.2. Загальні засади підготовки та проведення реструктуризації боргів

8.4.3. Методичні засади обміну вимог кредиторів на корпоративні права кризового підприємства

8.4.4. Особливості підготовки та проведення реструктуризації податкових боргів підприємства

8.5. Реорганізація підприємства в системі заходів програми антикризового управління

8.5.1. Загальна характеристика організаційно-економічного механізму реорганізації підприємств в Україні

8.5.2. Підготовка та проведення зовнішньої реорганізації неплатоспроможного підприємства

8.5.3. Методологічні засади проведення внутрішньої реорганізації як інструменту фінансового оздоровлення підприємства

8.6. Організаційно-економічні засади управління персоналом кризового підприємства

8.7 Вихідні положення проведення антикризового маркетингу

Глава 9. Контроль за виконанням антикризової програми підприємства

9.1. Теоретико-методологічні основи контролю як функції антикризового управління

9.2. Організація контролю за реалізацією антикризової програми підприємства

9.3. Оцінка результативності реалізації антикризової програми підприємствазагрузка...