загрузка...
 
1.5 Профiлактика травматизму
Повернутись до змісту
Причини виробничого травматизму пiдроздiляються на:
органiзацiйнi, залежачі від рiвня органiзацiї працi на пiдприємствi (порушен-ня технологiчного процесу, правил експлуатацiї обладнання, порушення норм та правил планово попереджувального ремонту обладнання, відсутнiсть або недосконалiсть огорож мiсць роботи, відсутнiсть засобiв iндивідуального захисту i т.п.);
механiчнi (конструктивнi недоліки обладнання, недосконалiсть техно-логiчних процесiв, засобiв сигналiзацiї та блокувань, конструктивнi недоліки iнструментiв i т.п.);
санiтарно-гiгiєнiчнi (несприятливi метеорологiчнi умови, пiдвищений рiвень шуму, вiбрацiї, ультразвука, нерiвномiрне освiтлення i т.п.;
психофiзiологiчнi (фiзичнi, нервово-емоцiйнi перенапруги людини, нервово-психiчнi перевантаження).
Методи аналiзу причин виробничого травматизму.
Для виявлення причин та розробцi мiр по попередженню травматизму (проф-захворювань) і його зниженню, використовують такi основнi методи:
статистичний, топографічний, монографічний, груповий та економічний.
Статистичний метод - характеризує число та характер нещасних випадків (у цеху, дільниці, пiдприємствi) за вказаний перiод часу.
Для оцiнки стану травматизму користуються показниками:
коефiцiєнтом частоти КЧ та коефiцiєнтом важкості КВ.
КЧ = N / P * 1000 ,
де N - число нещасних випадків за конкретний перiод часу; P - число працю-ючих.
KВ = D / N,
де D - число днiв непрацездатностi всiх постраждалих за аналiзуємий період часу.
Показник загального травматизму
КП = КТ * КЧ = D / P * 1000.
Недолік: необхiдно достатня кiлькiсть статистичних даних.
Топографiчний - укладається у вивченнi причин нещасних випадків за мiсцем їх пригоди (нещасні випадки наносяться на карту пiдприємства).
Перевага: простота, наочнiсть.
Недолік: не розкриває потенцiйних небезпек.
Монографiчний - комплексно та детально вивчаються весь комплекс умов працi, у яких стався нещасний випадок.
Перевага: дозволяє виявити як причини нещасного випадку, так і прихованi небезпеки на дiлянцi, що вивчається.
Недолік: велика трудоємність.
Груповий - дослiджує причини нещасних випадків згрупированими за одна-ковими ознаками: вiком, статтю, часом травматизму та iн.
Економiчний - визначає втрати, викликанi виробничим травматизмом.
Основний матерiал, який використовується у аналiзi, береться з актiв роз-слiдувань нещасних випадків (форма Н-1).загрузка...