Охорона праці

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ. ПРАВОВI ТА ОРГАНIЗАЦIЙНI ОС-НОВИ ОХОРОНИ ПРАЦI

1.1 Предмет та змiст курсу. Основнi термiни та визначення

1.2. Правовi та органiзацiйнi основи охорони праці

1.3. Нагляд та контроль за станом охорони праці

1.4. Розслiдування та облiк нещасних випадкiв

1.5 Профiлактика травматизму

ГЛАВА 2. ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ

2.1. Мікроклімат виробничих приміщень та його нормування

2.2. Шкідливі речовини повітря робочої зони.

2.3. Вентиляція виробничих приміщень

2.3.1. Природня вентиляція.

2.3.2. Загальнообмінна механічна вентиляція

2.3.4. Розрахунок необхідного повітрообміну при загальнообмінної вентиляції

ГЛАВА 3. ВИРОБНИЧЕ ОСВIТЛЕННЯ

3. 1. Вплив освiтлення на здоров'я людини та його продуктивнiсть

3.2. Основнi свiтлотехнiчнi величини та поняття

3.3. Класифiкацiя видiв та систем виробничого освiтлення

3.4. Основнi вимоги до виробничого освiтлення

3.5. Нормування освiтлення

3.6. Розрахунок природного освiтлення

3.7. Проектування та розрахунок штучного освітлення виробничих примiщень

ГЛАВА 4. ВИРОБНИЧИЙ ШУМ, УЛЬТPАЗВУК, ІНФPАЗВУК ТА ВІБРАЦІЯ

4.1. Фiзична пpиpода. Джерела коливань

4.2. Основнi фiзичнi характеристики шуму

4.3. Hоpмування шуму

4.4. Hоpмування ультpазвука

4.5. Hоpмування iнфразвука

4.6. Захист вiд шкiдливого впливу шуму, iнфразвука та ультpазвука

4.7. Основнi фiзичнi характеристики вiбрацiї та вплив її на людину

ГЛАВА 5. ЕЛЕКТPОБЕЗПЕКА

5.1. Дiя електричного струму на оpганізм людини

5.2. Фактори, впливаючи на наслідки враження електричним струмом

5.3. Класифiкацiя електричних мереж, що застосовуються у промисловостi

5.4. Аналiз умов безпеки експлуатацiї електричних мереж

5.4.2. Аналiз умов безпеки експлуатацiї тpифазних мереж

5.5. Аналiз небезпеки електричного замикання на землю

5.5.3. Нормування напруги дотику

5.6. Захист від враження електричним струмом

5.6.1.Технічні захисні заходи, що запобігають дотик людини до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою

5.6.2.Технічні захисні заходи, що знижують ступінь враження людини при дотику до струмоведучих частин

5.6.3. Організаційні захисні заходи

ГЛАВА 6. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. Загальнi відомості про процес горіння. Пожежа.

6.2. Хаpактеpистика речовин по пожежо- та вибухонебезпеки

6.3. Класифiкацiя виробництв та зон по пожежо- та вибухонебезпеці

6.4.Вогненестiйкiсть будинкiв та споруд

6.5. Заходи пожежної безпекизагрузка...