загрузка...
 
5.1. Дiя електричного струму на оpганізм людини
Повернутись до змісту
Широке використання електроенергії у всiх галузях народного господарства та у побуту приводить до значного розширення кола осiб пов'язаних з експлуатацiєю електроустановок.
Електроустановками називається сукупнiсть машин, лiнiй, допомiжного обладнання (разом з спорудами та примiщеннями, у яких вони встановленi), призначенi для виробництва, перетворення, трансформацiї, передачi, розподiлу електроенергiї та перетворення її у iншi види енергiї.
Порушення вимог електробезпеки при роботi на електроустановках, як правило, приводить до електротpавм.
Електротpавма - травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги.
Кількість нещасних випадкiв з смертельним наслідком при електpотpавматизмі найбiльше (складає близько 40 %), при загальній кількості біля 1%.
Виникнення електротpавм може бути викликано:
дотиком до частин, що проводять струм;
дотиком до апаратiв, що знаходяться у аварiйному режимi;
попаданням пiд напругу кроку;
наближенням до апаратiв високої напруги (поразка електричною дугою).
В порiвняннi з iншими видами нещасних випадкiв електротpавматизм має такi особливостi:
Людина не може визначити дистанційно наявнiсть напруги.
Електричний струм дiє не тільки в місці контакту, а - на весь органiзм у цiлому.
Людина може отримати електротравму без безпосереднього контакту з струмопровідними частинами ( попадання під напругу кроку, враження через електричну дугу).
Види дiї електричного струму.
Електричний струм може викликати:
- термiчну (опiк);
- хiмiчну (змiни складу кровi);
- механiчну (розрив тканин);
- бiологiчну (подразнення та порушення живих тканин органiзму, фібриляція серця) та інші дiї.
Електротравми бувають:
1. Мiсцевi електричні травми - електричні опiки, електричні знаки або мiтки (круглi або овальні плями на тiлi у мiсцях входу та виходу електричного струму), металізація шкiри, електроофтальмію (опiк роговиці очей).
2. Загальнi - електричний удар, при якому вражається весь органiзм через порушення ноpмальної дiяльностi життєво важливих органiв. Проявляється у виглядi фібриляції серця хаотичного скорочення волокон серцевих м’язів), зупинки дихання та електричного шоку - своєрідна нервово-рефлекторна реакція організму у відповідь на сильне роздратування електричним струмом.



загрузка...