загрузка...
 
1.1. Оподаткування — один з найважливіших факторів розвитку ринкової системи
Повернутись до змісту
Основні терміни та поняття: податкова система, податки, оподаткування, податкова політика, бюджет, державні цільові фонди, податкові платежі.
З проголошенням незалежності України розпочався новий етап державотворення, формування власної національної політики і розвитку суспільно-економічних відносин. Україна самостійно визначає свій економічний статус і стратегію соціально-економічного розвитку, розробляє і формує свою фінансову політику в контексті загальнодержавної економічної політики, а також займається її виконанням.
Україна та її економіка крокують до нового життя в ринкових умовах. Реформування економічного життя України в бік ринкових відносин відбувається в дуже складних економічних умовах. Сьогодні важливо знайти оптимальний варіант шляхів соціально-економічного розвитку країни.
При переході до суто ринкових відносин істотно змінюється роль і значення держави в керуванні соціально-економічними процесами. На відміну від адміністративно-командних методів управління в умовах ринку державне втручання в економіку повинно бути досить обмеженим і спрямованим на вирішення таких глобальних проблем, як забезпечення безперебійного функціонування ринкового механізму, економічного розвитку держави, зміцнення обороноздатності країни, підтримка та соціальний захист найбільш уразливих прошарків населення шляхом раціонального розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП).
Однією з найбільш ефективних форм управління ринковою економікою є податкове регулювання, бо саме податки є основним джерелом доходів держави й виступають важливим економічним інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій, стимулюють ділову активність.
Усі питання щодо побудови незалежної держави та управління нею врешті-решт зводяться до фінансових проблем, що викликає необхідність розробки своєї фінансової політики для задоволення потреб держави.
Фінансова політика держави — це сукупність заходів, які проводить держава, по забезпеченню надходжень та використанню фінансових ресурсів для забезпечення економічного та соціального розвитку країни. Основною метою фінансової політики є оптимальний розподіл ВВП між галузями народного господарства, соціальними групами населення, територіями. На цій основі в країні мають забезпечуватись стійке зростання економіки, вдосконалення її структури, створення сприятливих умов для розвитку підприємств усіх форм власності. Поряд з цим важливе значення має створення умов для надійних соціальних гарантій громадянам.
Фінансова політика держави залежить від багатьох як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.
До внутрішніх факторів, які суттєво впливають на фінансову політику держави, належать: структура та стан розвитку економіки країни, форми власності на засоби виробництва, розвиток форм кредитування, організація грошового обігу та стабільність грошової одиниці, соціальний склад населення країни та рівень його добробуту тощо.
До зовнішніх факторів можна віднести залежність держави від економічних взаємовідносин з іншими країнами світу, зокрема, від обміну технологіями, від поставок сировини, матеріалів, комплектуючих, інших ресурсів, необхідних для розвитку вітчизняного виробництва, а також від експортних можливостей самої держави тощо.
Фінансова політика держави — це динамічний процес, що змінюється, коригується з урахуванням соціально-економічного становища в країні та фактично існуючої потреби у фінансових ресурсах.
Фінансова політика має бути жорсткою, але справедливою й активною, повинна стимулювати економічне зростання, захищати національні інтереси й бути привабливою для інвесторів, тобто захищати інтереси власних товаровиробників та сприяти залученню іноземних інвестицій.
Фінансова політика повинна бути економічно обґрунтованою, послідовною, перспективною та зрозумілою для всіх суб'єктів суспільно-економічних відносин, при цьому необхідно враховувати можливі негативні наслідки й передбачати цивілізовані шляхи їх усунення.
Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов'язана насамперед із формуванням і виконанням бюджетів усіх рівнів та загальнодержавних цільових фондів, в основному, завдяки податковій політиці, яка проводиться в державі, за рахунок податкових платежів.
Бюджетна система виступає найважливішим інструментом державного регулювання економічних процесів, вирішення соціальних, політичних, виробничих, екологічних проблем в умовах ринкової економіки.
Саме при її ефективному функціонуванні держава в змозі створити адекватну ринковому механізму господарювання структуру суспільного виробництва та впливати на розвиток таких макроекономічних процесів, як економічний підйом країни, розвиток інноваційних процесів та прискорення темпів науково-технічного прогресу, докорінне переоснащення матеріально-технічної бази виробництва, забезпечення зайнятості населення та зниження рівня безробіття, а також зміцнення соціальної сфери.
Ефективне функціонування бюджетної системи в умовах ринкової економіки забезпечується за допомогою таких фінансових важелів, як податки, інвестиції, кредити, бюджетне фінансування. Лише при раціональному використанні кожного із зазначених важелів створюються передумови для впливу держави на різні сторони соціально-економічного розвитку країни.
Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без податків.
Податки — це найвпливовіший інструмент регулювання економіки будь-якої держави в галузі фінансів і найважливіший елемент фінансових відносин на всіх рівнях — держави, регіонів, підприємств, громадян.
Побудова чіткої податкової системи — це одна з головних умов ефективного функціонування економіки і фінансів, оскільки через податки здійснюється найтісніший зв'язок між державою та юридичними і фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їхніх доходів.
У ринковій економіці податки потрібно використовувати не лише як джерело доходів бюджету, а й як невід'ємний і безпосередній структурний елемент фінансового регулювання економіки. Це багато в чому залежить від податкової політики, яку провадить уряд країни.
Створення ефективної податкової системи та використання оптимальних принципів застосування податків — це головне завдання податкових і фінансових державних органів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку країни.
Податковий досвід засвідчив і головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, що несе золоті яйця». Які б великі не були потреби у фінансових ресурсах для покриття витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у провадженні господарської діяльності.
Тому, коли законодавці і виконавча влада ставлять на перше місце ідею наповнення бюджету за рахунок податкового пресингу, тоді ігнорується відома істина, що великі податки стримують усі стимули до ділової активності. В таких умовах економіка працює неефективно, робить невиправдані витрати, тим самим поглиблюючи економічну кризу.
В економіці ринкового типу особливе значення набуває стабільність податкової системи, що дає змогу товаровиробникам прогнозувати результати господарської діяльності. Нестабільність сучасної податкової ситуації в Україні може істотно вплинути на можливість подолання кризи.
Основи функціонування національної системи оподаткування розглядаються залежно від стану економічного базису та суспільно-політичної надбудови.
Цей шлях потребує змін у базисі суспільства, у методах господарювання, зумовлює потреби в більш ефективних важелях керування економічними процесами.
Особливою проблемою залишається перехід до суто економічних форм взаємовідносин виробників із державою, подолання економічно необґрунтованого втручання державних відомств у діяльність підприємств.
Податки зберігають капітали суспільства, формують джерела для їх достатньо швидкого накопичення з метою розширення виробництва та забезпечення всебічного розвитку країни. Мобілізуючи через податки значні ресурси в своє розпорядження, держава забезпечує свій захист, розвиток виробництва, поліпшує матеріальне становище своїх громадян, суттєво впливає на стан і розвиток науки, культури, освіти, міждержавних зв'язків тощо.


загрузка...