загрузка...
 
1. 2. Бюджетна система як головна ланка фінансової системи держави
Повернутись до змісту
Основні терміни та поняття: бюджетна система, бюджет, Зведений бюджет України, Державний бюджет України, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети, бюджетна резолюція, бюджетний рік, державні цільові фонди, податки, розмежування доходів бюджету, закріплені доходи, регулюючі доходи, податок на додану вартість, акцизний збір, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на майно, плата за землю.
Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні достатні кошти, які завдяки функціонуванню податкової системи акумулюються в бюджеті.
Бюджетна система включає відносини з приводу формування та використання фінансових ресурсів держави — коштів бюджету та позабюджетних фондів. Вона покликана забезпечити ефективну реалізацію соціальної, економічної, оборонної та інших функцій держави.
Бюджет — це план створення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які виконуються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими органами влади.
Бюджет є формою планомірного накопичення і використання коштів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади, регіонального та місцевого самоврядування.
В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету у перерозподілі фінансових ресурсів, як і національного багатства в цілому, є об'єктивною реальністю. Це обумовлено тим, що саме бюджет є тим інструментом, за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів, чого не можна досягти іншими методами.
В період побудови ринкової економічної системи необхідно забезпечити стабілізацію економічного розвитку країни, вирішити питання забезпечення розвитку соціально-культурної сфери та соціального захисту населення. Відповідно ж до стану економіки й необхідності зростання рівня ВВП необхідно вдосконалити податкову політику держави та діючу систему оподаткування.
Вирішення цих питань повинно відбуватись через збалансування бюджету за рахунок наповнення його дохідної частини.
Загальнодержавні фінанси використовуються для розподілу і перерозподілу з метою задоволення потреб загальнодержавного споживання через державний та місцеві бюджети й державні цільові фонди.
Через бюджет держави відтворюється вся її багатогранна діяльність і забезпечується виконання нею заходів.
В більшості розвинених країн світу через бюджет перерозподіляється від ЗО до 50 відсотків ВВП.
Через Державний бюджет України перерозподіляється близько ЗО відсотків ВВП. Вся проблема сьогодні у тому, щоб знайти зважені форми і методи цього перерозподілу.
Всі податкові надходження до бюджету завжди пов'язуються з обсягами державних видатків. Сьогодні в Україні встановлено жорстку залежність державних видатків, які фінансуються з державного бюджету, від доходів, що збираються. При формуванні Державного бюджету України на наступний бюджетний рік податки, збори та інші обов'язкові платежі встановлюються, виходячи з мінімального рівня фінансування визначених державою як необхідні заходів.
Основними джерелами формування доходів бюджету є податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Зазначені джерела є не тільки методом формування доходів бюджету, а ще й інструментом впливу держави на різні сторони діяльності їх платників.
Процес формування доходів бюджету в Україні регламентується державою. Ця регламентація передбачена Законом України від 29 червня 1995 року № 253/95-ВР «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"».
Бюджетна система є головною ланкою фінансової системи, яка організаційно залежить від форм державного устрою.
Бюджетна система України складається з:
Державного бюджету України;
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;
місцевих бюджетів.
Відносини між цими бюджетами визначаються на основі фінансової політики держави.
Структура бюджетної системи визначається Конституцією України. В Конституції України та в Законі України від 29 червня 1995 року № 253/95-ВР «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"» закріплено права держави та місцевих органів влади на порядок складання та затвердження бюджетів різних рівнів, а також розмежування доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи.
Сукупність всіх бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є Зведеним бюджетом України.
Зведений бюджет України використовується для аналізу та визначення основ державного регулювання економічного та соціального розвитку України.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує :
республіканський бюджет;
бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, сільські та селищні бюджети.
Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік затверджується Законом України.
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні у містах, сільські, селищні бюджети затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними місцевими радами народних депутатів.
Бюджетний рік починається 1 січня та завершується 31 грудня.
Верховна Рада України визначає основні напрями бюджетної політики спеціальною постановою (бюджетною резолюцією), яка в цілому окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний бюджетний рік.
Закони України відносно будь-яких змін доходів або видатків державного бюджету на наступний бюджетний рік не можуть бути прийняті до затвердження Верховною Радою України бюджетної резолюції.
Втручання інших органів та організацій в процес формування й затвердження бюджету неприпустиме.
Доходи бюджетів України поділяються на доходи:
Державного бюджету України;
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;
місцевих бюджетів.
З метою збалансування бюджетів та забезпечення принципу самостійності кожної ланки бюджетної системи, доходи бюджетів розмежовуються між ланками. З Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може передаватись частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які справляються на даній території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік за поданням Президента України з урахуванням економічного, соціального, природного і екологічного стану відповідних територій.
Розмежування доходів, закріплених за бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва й Севастополя, між республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими бюджетами й бюджетами районів, міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим, міст обласного підпорядкування, районів у містах, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими радами народних депутатів з урахуванням економічного, соціального, екологічного, природного стану відповідних районів та населених пунктів за поданням рад нижчих рівнів.
Процентні відрахування від окремих видів доходів у межах, визначених законами України, затверджуються:
до бюджетів районів і міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування — Верховною Радою Автономної Республіки Крим та обласними радами народних депутатів;
до бюджетів міст, селищних і сільських бюджетів — районними та міськими (міст обласного підпорядкування) радами народних депутатів;
до районних у містах бюджетів, до бюджетів міст, що знаходяться в адміністративному підпорядкуванні іншого міста, — міськими радами народних депутатів.
Перегляд процентних відрахувань щодо затвердженого бюджету не може поширюватися на час, що вже минув.
У процесі розмежування доходів вирішуються завдання щодо забезпечення збалансованості кожного бюджету й рівномірності надходжень коштів до бюджетів протягом бюджетного року.
В організаційному плані всі доходи бюджету поділяються на закріплені та регулюючі.
Закріпленими доходами вважаються такі доходи, які в законодавчому порядку повністю закріпляються за певним бюджетом і не підлягають передачі нижчим бюджетам або частково закріплюються за вищим бюджетом і в певному обсязі підлягають передачі нижчим бюджетам.
Регулюючими доходами вважаються такі доходи, які є закріпленими за вищим бюджетом і частково передаються нижчим бюджетам для їх збалансування у вигляді відсоткових відрахувань.
Враховуючи порядок розмежування доходів між окремими ланками бюджетної системи, чинним законодавством України визначено склад доходів, які зараховуються до відповідних бюджетів.
Формування доходів бюджету України проводиться за рахунок джерел, передбачених статтями 11-16 Закону України від 29 червня 1995 року № 253/95-ВР «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР"».
Так, наприклад, доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:
частини податку на додану вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
податку на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює ЗО відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;
податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює ЗО відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
плати за землю, що дорівнює ЗО відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності;
орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
внесків до Пенсійного фонду України;
внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України;
надходжень від внутрішніх позик;
перевищення доходів над видатками Національного банку України;
повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах;
дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;
плати за спеціальне використання природних ресурсів;
інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.
У доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського й Севастопольського міських бюджетів зараховуються:
частина податку на додану вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
частина акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 70 відсоткам від ставки, передбаченої чинним законодавством для відповідної категорії платників, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
частина податку на доходи фізичних осіб;
70 відсотків податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування;
плата за землю, що дорівнює 10 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, і 70 відсотків — до Київського й Севастопольського міських бюджетів;
надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей, що проводяться за рішенням відповідних рад народних депутатів, згідно з законами України;
частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний бюджетний рік;
відрахування, дотації і субвенції з Державного бюджету України;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
дивіденди, одержані від акцій і цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств комунальної власності цього рівня;
інші надходження, встановлені законами України.
У доходи районних бюджетів, міських (міст обласного підпорядкування) бюджетів у порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються:
податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності цього рівня;
податок на доходи фізичних осіб у розмірі, визначеному радою народних депутатів вищого рівня;
плата за землю до районних бюджетів у розмірах, визначених радою народних депутатів вищого рівня, і 60 відсотків — до міських бюджетів (міст обласного підпорядкування);
податок на нерухоме майно громадян;
місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;
частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається радою народних депутатів вищого рівня;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
інші надходження.
У доходи районних у містах бюджетів зараховуються:
податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному місцевою радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності цього рівня;
податок на доходи фізичних осіб у розмірі, визначеному місцевою радою народних депутатів вищого рівня, але не менш як 50 відсотків;
плата за землю у розмірах, визначених радою народних депутатів вищого рівня;
місцеві податки і збори у розмірах, визначених міською радою народних депутатів, крім винятків, передбачених законодавством України;
частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається радою народних депутатів вищого рівня;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
інші надходження.
Види податків, зборів та інших платежів, які підлягають зарахуванню до районного в місті бюджету, встановлюються міською радою народних депутатів відповідно до законів України, чинного законодавства Автономної Республіки Крим і рішень відповідних рад народних депутатів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції.
У доходи міських (міст районного підпорядкування), селищних, сільських бюджетів у порядку і на умовах, встановлених законами України, зараховуються:
податок на прибуток підприємств усіх форм власності (крім комунальної) і підпорядкування у розмірі, визначеному радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств комунальної власності цього рівня;
податок на доходи фізичних осіб у розмірі, визначеному радою народних депутатів вищого рівня;
плата за землю, що дорівнює 60 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством;
місцеві податки і збори, крім винятків, передбачених законодавством України;
частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається радою народних депутатів вищого рівня;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
відрахування, дотації і субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня;
інші надходження.
Кошти Державного бюджету України використовуються лише на цілі та в межах сум, затверджених Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік.
Податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджету.
Вилучення коштів підприємств та інших юридичних осіб, а також зарахування їх до бюджетів понад передбачені законами розміри податків, зборів та інших обов'язкових платежів, можливе лише за рішенням суду або арбітражного суду.
Закон про Державний бюджет України не може встановлювати нові, змінювати або скасовувати чинні податки, збори та обов'язкові платежі. У випадках необхідності внесення змін або доповнень, вони повинні бути спочатку внесені до відповідних податкових законів.
Доходи та видатки загальнодержавних цільових фондів, включених до складу Державного бюджету України, затверджується по кожному фонду окремо. Поточні видатки фондів затверджуються Верховною Радою України в межах доходів цих фондів.
Видатки цільових фондів можуть бути скорочені Верховною Радою України зі спрямуванням вилучених коштів на фінансування інших статей Державного бюджету України.
Кошти Пенсійного фонду України використовувати на інші цілі, ніж передбачено Положенням про цей фонд, заборонено.
Верховна Рада України щорічно заслуховує звіти уряду про виконання Державного бюджету України за минулий рік.
Заслухавши та обговоривши доповідь міністра фінансів України І. О. Мітюкова про виконання Державного бюджету України за 1999 рік, Верховна Рада України в своїй Постанові від 21 вересня 2000 року № 1964-111 «Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1999 рік» відзначила, що статті 1, 3, 7, 8, 19, 40, 44, 45, 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік» не були виконані або виконані не в повному обсязі.
Дефіцит Державного бюджету за 1999 рік перевищив граничний розмір, затверджений статтею 1 Закону України «Про Державний бюджет України на 1999 рік», на 725,3 млн. гривень.
Із 43 джерел доходів, визначених вищеназваним законом, показники виконані лише по 17 джерелах.
Заборгованість платників податків по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету зросла за звітний період на 2 млрд. гривень, або на 20,7 відсотка.
Надходження по статті «відрахування від плати за транзит природного газу через територію України» становили лише 8,5 відсотка, а надходження по статті «рентна плата за природний газ власного видобутку» — 19,8 відсотка від затверджених річних призначень. Державний бюджет України недоотримав 3,9 млрд. гривень.
Уряд України, виконуючи Програму «Реформи заради добробуту» протягом січня — жовтня 2000 року приклав максимум зусиль аби покращити соціально-політичне становище в Україні.
На 2000 рік за урядовою ініціативою Верховною Радою України було прийнято бездефіцитний бюджет. •
З метою обмеження негрошових форм бюджетних розрахунків Урядом було заборонено проведення взаємозаліків, а також обмежено проведення вексельних розрахунків, які призводили до вимивання живих коштів із обігу, всіляких зловживань із боку посадових осіб та розвитку корупції в державі.
У 2000 році Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про скасування окремих податкових пільг, які не носять соціального спрямування, а також здійснено цілий ряд заходів щодо посилення податкової та фінансової дисципліни.
Надходження до Зведеного бюджету України за 9 місяців 2000 року забезпечені на 78 відсотків від річного розрахункового показника доходів. Порівняно з аналогічним періодом 1999 року доходи Зведеного бюджету України збільшилися майже на 23 відсотка. Загальна сума доходів Державного бюджету України за 9 місяців 2000 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 43 відсотка.
Завдяки цьому уряд мав змогу в поточному році майже в 2 рази зменшити суми заборгованості по заробітній платі та збільшити суми таких соціальних виплат, як пенсії й стипендії, а також здійснити оплату спожитих установами і організаціями, які фінансуються з державного бюджету, енергоносіїв та провести фінансування інших конче потрібних державі заходів.
Ключовими питаннями діяльності уряду України й сьогодні залишається формування й проведення в життя ефективної й прозорої бюджетної та економічної політики.загрузка...