загрузка...
 
1. Сутність та джерела інвестицій
Повернутись до змісту
Різні тлумачення інвестицій. Найпростішим визначенням інвестицій є їх характеристика як вкладень у капітал.
Водночас поняття "капітал" тлумачиться економістами по-різному, внаслідок чого виникає неоднакове розуміння інвестицій. Західні економісти, як зазначалось, ототожнюють капітал із засобами виробництва, із запасами. Таке розуміння сутності капіталу не зовсім правильне і зумовлює неконструктивний підхід до категорії "інвестиції". Він полягає передусім у тому, що інвестиції ототожнюються з капіталовкладеннями, тобто вкладеннями в основний капітал або у виробничі фонди. Це означає ототожнення цілого з окремим елементом.
З цього погляду раціональнішим є визначення інвестицій авторами "Економ і коса" К. Макконнелла і С. Брю:
"інвестиції — витрати на будівництво нових заводів, на устаткування з тривалим терміном служби та ін.";
"інвестиції — витрати на виробництво та нагромадження засобів виробництва і збільшення матеріальних запасів";
"інвестиції у людський капітал — будь-який захід, спрямований на зростання продуктивності праці робітників (шляхом підвищення їх кваліфікації та розвитку навичок); витрати на покращення освіти, здоров'я робітників чи на підвищення мобільності робочої сили".
Проте некоректно витрати на вдосконалення основної продуктивної сили називати "інвестиціями в людський капітал". Адже такі витрати на розвиток освіти, охорони здоров'я особи найманої праці не використовують з метою привласнення чужої неоплаченої праці. Це можуть робити менеджери вищої та середньої ланок, найбільш досвідчені юристи та деякі інші категорії працюючих.
Речовий зміст інвестицій. Якщо пригадати структуру сучасної системи продуктивних сил, то, порівнюючи наведені вище визначення інвестицій, легко дійти висновку, що навіть найконструктивніше з них обмежується вкладеннями у розвиток засобів виробництва і робочої сили. Але підприємці (насамперед крупні) здійснюють вкладення у розвиток наукових досліджень, дослідно-конструкторських розробок тощо, а отже у розвиток науки, у вдосконалення або впровадження нових форм організації виробництва і праці, у розвиток інформації (її збирання, систематизацію). З цього логічно випливає, що інвестиції слід визначати передусім як вкладення у розвиток продуктивних сил підприємства, а на макрорівні — у розвиток продуктивних сил суспільства, які є лише однією, хоча і провідною, стороною суспільного способу виробництва.
Суспільна форма інвестицій. Ця сторона не існує без іншої — виробничих відносин або відносин економічної власності. На мікрорівні інвестиції у розвиток економічної власності — це витрати на заробітну плату, удосконалення процесу ціноутворення, на управління власністю, на випуск акцій, виплати дивідендів, на перехід з однієї форми власності (наприклад, приватної) в іншу (скажімо, створення закритого акціонерного товариства) та ін. Крім того, підприємство проводить маркетингові дослідження, які з погляду структури економічних відносин належать до організаційно-економічних відносин.
Сутність інвестицій. На підставі сказаного можна дати такі визначення інвестицій:
Інвестиції на мікрорівні — вкладення у розвиток продуктивних сил і відносин економічної власності.
Інвестиції на макрорівні - вкладення у розвиток економічної системи, в яку крім цих двох сторін суспільного способу виробництва входять ще техніко-економічні, організаційно-економічні відносини і господарський механізм.
Розглянемо категорію "інвестиції" з урахуванням наукового розуміння сутності капіталу. Речовим змістом цієї категорії, як уже зазначалось, є засоби виробництва, гроші, певні матеріальні блага тощо. Отже, з цього боку інвестиції значною мірою одне і те саме, що і вкладення у розвиток продуктивних сил. Водночас капітал перетворюється на систему капіталістичних виробничих відносин (суспільна форма даної категорії) у процесі розвитку трьох функціональних форм капіталу (грошового, продуктивного і торговельного), функціонування індивідуального, акціонерного, монополістичного, постійного, змінного капіталу тощо. Отже, за наукового тлумачення категорії "капітал" отримуємо близький за змістом висновок про те, що інвестиції при капіталізмі — це вкладення у розвиток капіталістичних виробничих відносин на основі постійного вдосконалення системи продуктивних сил.
Такі інвестиції на рівні підприємств здійснюються у вигляді грошових коштів, цінних паперів (і передусім акцій), банківських вкладів, вкладів в інтелектуальну власність, в основні та оборотні фонди, майнові права та інші активи (цінності). Оскільки вони охоплюють усі активи підприємства, їх можна назвати бухгалтерськими інвестиціями.
Капіталовкладення — інвестиції у процес відтворення основного капіталу і зумовлених цим вкладень на розвиток оборотного капіталу.
Джерела інвестицій. Основними джерелами інвестування на мікрорівні є:
власні фінансові ресурси — прибуток після сплати податків, амортизаційні відрахування, заощадження трудового колективу, продаж частини активів та ін.;
залучені фінансові ресурси — кошти від продажу інвестиційних цінних паперів, пайових та інших внесків фізичних та юридичних осіб, венчурний капітал та ін.;
позичені фінансові кошти — кредити банків, кредити бюджетних організацій, випуск боргових цінних паперів тощо;
бюджетні асигнування.
Форми інвестицій. Основними формами капіталовкладень є валові та чисті. До валових відносять амортизаційні відрахування (які називають інвестиціями оновлення) та чисті інвестиції, які спрямовують на розширення виробництва. Валові капіталовкладення з погляду структури капіталу йдуть на відтворення і зростання основного капіталу та запасів (або на відтворення і зростання оборотного капіталу, зумовленого змінами основного).
Головними формами інвестицій є матеріальні (або реальні), нематеріальні та фінансові.
Матеріальні інвестиції - вкладення у будівництво нових заводів, у засоби праці та ін.
Нематеріальні інвестиції — вкладення у розвиток основної продуктивної сили (на освіту, охорону здоров'я працівників, екологію тощо).
Фінансові інвестиції - вкладення у цінні папери.
Крім того, за формами власності розрізняють приватні, колективні, державні, іноземні, змішані; за термінами інвестування — короткотермінові та довготермінові інвестиції.загрузка...