загрузка...
 
8.4. Поняття та порядок складання проектного бюджету
Повернутись до змісту
Бюджет проекту — план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети.
У бюджеті відбиваються оцінені результати скоригованого календарного плану та стратегія реалізації проекту. Тобто, при плануванні витрат недостатньо знати тільки загальний обсяг капітальних вкладень у проект, але й щорічну потребу в фінансуванні, а для першого року — поквартальну та помісячну розбивку. Загальний бюджет показує витрати на проект та джерела фінансування протягом усього періоду його здійснення. Він покликаний показати, як джерела фінансування покривають капітальні та поточні витрати. При складанні бюджету повинна забезпечуватися така динаміка інвестицій, яка дозволила б виконувати проект відповідно з часовими та фінансовими обмеженнями (рис. 8.4).

Бюджет проекту є основою для встановлення завдань окремим виконавцям, на загальному бюджеті базуються їх плани. Тобто, бюджет проекту — це план дій, крім того, це інструмент для керівництва та контролю. Порівнюючи фактичні показники з запланованими, можна здійснювати так званий бюджетний контроль фірми.
Для узагальнення всіх попередніх розрахунків обсягів робіт, витрат, джерел фінансування розробляється баланс грошових надходжень і витрат. Він може мати таку форму (табл. 8.4).


Для розрахунку валового, оподаткованого, чистого прибутку від реалізації проекту та суми податку на прибуток розробляється план прибутку. Він розраховується відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і може мати таку форму (табл. 8.5):

Бухгалтерський баланс прогнозується на кінець кожного року проекту. Прогнозування здійснюється на основі прогнозованого руху статей агрегованого балансу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".
Висновки
До ресурсів проекту належать трудові ресурси, обладнання, матеріали та грошові кошти. Планування ресурсів повинно означати визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть використані на роботах проекту. Планування ресурсів передбачає здійснення таких етапів: 1. Загальна оцінка потреби у ресурсах та їх розподіл у часі. 2 Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах проекту.
Побудова ресурсної гістограми.
Складання таблиці наявних ресурсів.
Зіставлення потреби й наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків.
Визначення постачальників ресурсів по проекту.
Оптимізація сумарних графіків потреби в ресурсах.
Врахування факторів, які впливають на забезпеченість проекту ресурсами.
Формування графіків постачання ресурсів.
За необхідності, використання прийомів планування в умовах обмежених ресурсів.
Перепланування календарного плану.
Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.
Планування контрактів — це процес визначення того, які потреби
проекту можуть бути найкращим чином задоволені шляхом придбання ресурсів чи послуг у зовнішніх організацій.
Кошторис витрат проекту являє собою комплекс розрахунків для визначення розміру витрат на проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект.
Бюджет проекту — план, який виражається в кількісних показниках і відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої мети та джерела фінансування, які їх покривають.загрузка...