загрузка...
 
Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"
Повернутись до змісту
Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність, розкриває її сут-ність через різні рівні аналізу: передусім, макро- і мікро-, а також глобально економічний. Це закономірно, адже економічні процеси на цих рівнях у своїй єдності та взаємодії обумовлюють органічну цілісність економічної системи - ринкової економіки. Через названі рівні розкриваються сукупність економічних відносин і закономір-ності їхнього розвитку, тобто предмет вивчення економічних наук.
У відносинах ринкового господарства як системи виділяють еко-номічні виробничі відносини, особливо відносини власності, які обумовлюють у процесі дослідження політекономічний підхід до цієї складної системи.
Логіка сучасної економічної теорії багато в чому обумовлює логі-ку й" вивчення як навчальної дисципліни у навчальних закладах усіх рівнів акредитації. Тривалий час у вітчизняній практиці навчального процесу було загальновизнано: логіка економічної теорії як науки і логіка її викладу, побудови підручників не можуть збігатися.
Аналіз сучасної зарубіжної навчальної літератури показує про-тилежне. В підручниках з економіксу, в яких синтезуються досяг-нення всіх економічних наук і досліджуються закони ринкової еко-номіки, механізм їхньої дії в реальній господарській ситуації, дося-гається подібний збіг логіки економічної теорії та логіки її викладу. Прикладом є підручники П. Самуельсона і Р. Нордхауза, К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, які витримали понад десять видань, відомі в студентській аудиторії, академічних і бізнесових колах. Окремі з них перекладені на російську і українську мови, добре підготовлені методично, популярно написані.
У таких підручниках, як зауважують рецензенти, у найзагальнішому вигляді викладено зміст ринкової економіки, хоча й немину-че спрощено. Останнє слід віднести до витрат педагогічного проце-су, який побудований на властивих йому методичних принципах і прийомах: від невідомого до відомого, від простого до складного, застосування дедуктивного та індуктивного методів, від фактів до теорії і від теорії до фактів, від конкретного до абстрактного і нав-паки, визначення причинно-наслідкових зв'язків першого і наступ-них порядків тощо.
Економічна теорія - це модель, спрощена картина чи схема сутності економіки, її функціонування. Така модель дає змогу кра-ще зрозуміти дійсність саме тому, що вона ігнорує її деталі, які можуть маскувати головне. В педагогічній роботі, для того щоб до-нести матеріал до студентів, неминуче доводиться не раз спрощу-вати вже спрощене. Як це зробити і не допустити зниження теоре-тичного рівня, залежить від теоретичної підготовки авторів підруч-ників та їхньої педагогічної майстерності. Проте в усіх випадках головним змістом підручників мають бути передусім два розділи:
теорія мікроекономіки та її практичні аспекти і теорія макроекономіки, включаючи проблеми і суперечності та роль держави, еконо-мічної політики. В окремих підручниках вони займають за своєю порядковістю різне місце: спочатку або макроекономіка, або мікроекономіка. Однак це не порушує зв'язку логіки наукового дослі-дження ринкової економіки та логіки її викладу. Іншими словами, ці дві центральні частини і визначають структурну побудову під-ручників. Відступ від цієї структури призвів би до порушення логі-ки навчального процесу при вивченні курсу основ економічної теорії студентами, вніс би хаос, непослідовність, втрату методологічного стержня курсу. Тільки через проблеми цих двох частин у їх взає-мозв'язку розкриваються економічні закони і категорії, закономір-ності та принципи ринкової економіки як системи. Від однієї до кожної наступної теми ускладнюється матеріал, розширюються знання студентів про нові закони і категорії, закономірності та принципи, які виражають сутність економічних відносин ринкової економіки.
Хоча за своїм обсягом частини з макро- і мікроекономіки займа-ють в цьому підручнику менше місця, ніж у інших, але вони є центральними. Підручник підготовлено для студентів економічних ви-щих навчальних закладів і факультетів, у яких дисципліну "Основи економічної теорії" студенти вивчають починаючи з І курсу. Він закладає методологічні підвалини вивчення комплексу дисциплін, які формують економіста відповідно до сучасних вимог. Макро- і мікроекономіка, як і міжнародна економіка і міжнародні еконо-мічні відносини, вивчаються на старших курсах як окремі дисциплі-ни. Студенти одержать фундаментальні знання з основних розділів економічної теорії в органічному зв'язку з реаліями ринкової еко-номіки. Саме з цього виходили автори підручника, визначаючи об-сяг розділів, коло проблем, які в них розглядаються, викладаючи загальні теоретичні основи конкретних економічних дисциплін.
Як і в кожному підручнику, викладу основної частини матеріалу передує вступна частина до економічної теорії, в якій розкрива-ються предмет економічної теорії, її функції, основні методи піз-нання соціально-економічних явищ.
Ринкова економіка кожної країни є широко інтегрованою в сві-тове господарство, що органічно обумовлено світовим поділом праці, зростаючою взаємозалежністю держав. Макро- і мікроекономічні проблеми кожної з них, ефективність розв'язання їх великою мі-рою залежать від ступеня входження в світове співтовариство. Водночас становлення і розвиток світового господарства породили свої, властиві суто йому проблеми і суперечності, обумовили необ-хідність трансформації міжнародних економічних відносин. Еко-номічна теорія була б чимось завуженим, обмеженим, без розкриття цих проблем. Визнані в світі підручники логічно завершуються вик-ладом матеріалу про світове господарство. В підручнику цьому при-свячена спеціальна його частина. Авторський колектив максималь-но врахував при визначенні логіки і структури курсу надбання сві-тової та вітчизняної економічної думки і педагогічної практики, практики підготовки підручників і навчальних/посібників.
Водночас підручник має відмінності не стільки логічного, скіль-ки структурного характеру. Вони не порушують логіку курсу, на-впаки, сприяють її глибшому освоєнню в специфічних умовах на-вчального процесу в Україні. В новій державі лише формуються ринкові відносини, зроблено перші суперечливі кроки. Студенти економічних спеціальностей фактично не знайомі з ринковою еко-номікою як загальнолюдським надбанням. Спосіб життя і мислення не проникнуті ринковою ідеологією. Для глибокого сприйняття роз-ділів макро- і мікроекономіки студентами І курсу, які взагалі ще не вивчали інших суспільних дисциплін, виникла потреба ввести в структуру підручника два розділи: "Загальні основи соціально-еко-номічного прогресу" і "Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки". Особливе місце відводиться останньому
розділу, завдання якого - познайомити студентів з кореневими характеристиками ринкової економіки, основними рушійними си-лами її, ринковим господарством, його суб'єктами, структурою су-часного ринку, його функціями в найзагальніших рисах з основни-ми законами і категоріями товарного виробництва. Особливий ак-цент зроблено на висвітлення соціальних проблем ринкової еконо-міки, місця в ній людини з її економічними інтересами, її праці, суперечливості ринкової економіки. Крім того, це посилює політ-економічний аспект економічної теорії.
Логіка та структура підручника сприятимуть одержанню студен-тами вихідних знань про економічні відносини, поведінку людей в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріаль-них благ і послуг, економічні закони і принципи, які визначають її;
проблеми ефективного використання обмежених виробничих ре-сурсів чи управління ними з метою досягнення максимального за-доволення матеріальних потреб людини.
Пошуки раціональної структури підручника обумовлені ще од-нією проблемою - переходом до ринкової економіки, який не буде коротким. Виникло питання, як відбити цю проблему в підручнику, акцентувати увагу на ній. Реалізуються два підходи. Один з них - вклинювати матеріали перехідної економіки в окремі розділи в контексті питань, які в них розглядаються. Доцільним вважається виділення спеціальної частини "Особливості економік перехідного типу", в якій наводиться їхня узагальнена характеристика, висвіт-люються напрями трансформацій, моделі переходу, складності.
Студентам слід мати уявлення про ті основні теоретичні та ме-тодологічні ідеї, які формували і продовжують розвивати сучасну економічну теорію. Це сприятиме вихованню економічної культу-ри, надасть необхідної гнучкості мисленню студентів-економістів, прищепить реалізм та альтернативність в прийнятті рішень.
Нинішній стан економічної науки, як світової, так і вітчизняної, не може бути адекватно зрозумілий без знання історичного проце-су її розвитку. Саме тому в підручнику прослідковуються найважливіші віхи генезису економічної науки впродовж останніх трьох століть, тобто з того часу, коли економічна теорія сформувалась як наукова дисципліна. Підручник узагальнює досягнення світової економічної науки, різних її шкіл і відображає доробок таких інте-лектуальних гігантів, як А. Сміт, К. Маркс, А. Маршалл, Л. Вальрас, Дж. Кейнс, М. Фрідмен, Дж. Гелбрейт, Д. Белл. Поглиблене вивчен-ня цього матеріалу передбачене в курсі "Історія економічних вчень" та ряді спецкурсів і спецсемінарів з актуальних проблем історії економічної теорії.
У цілому підручник спрямований на розкриття політекономічного аспекту економічної теорії. Сучасний політекономічний аспект економічної теорії полягає у взаємозв'язку класичної економічної теорії та економіксу. Такий аспект поєднує в собі розкриття ефектив-ності використання обмежених економічних ресурсів з метою за-доволення потреб суспільства як центральної проблеми економік-су, економічного ефекту, виробництва та соціальної його результа-тивності, яка завжди знаходилась в центрі уваги політичної еко-номії, хоч і дещо в абстрактному вигляді.


загрузка...