Основи економічної теорії: політ економічний аспект

Предмет економічної теорії

функції економічної теорії

Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"

Загальнонаукові методи

Спеціальні методи

Виробництво як процес суспільної праці

Фактори виробництва: види, типи, функції

Поєднання факторів виробництва

Результативність виробництва

Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці

Ефективність суспільної праці та розширення джерел багатства суспільства

Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу

Формування основ постіндустріальної цивілізації

Зміст економічної системи та її структурні елементи

Основи аналізу відносин власності

Новітні тенденції у розвитку відносин власності

Сутність потреб особливості розвитку їх

Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва

Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту

Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку

Зміст суспільного поділу праці

Поділ праці та організація управління

Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва

Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

Гуманізація виробництва і мотивація праці

Сутність суспільного багатства

Структура і використання національного багатства

Характеристика товарного виробництва

Товар і його властивості

Теорії вартості

Розвиток форм вартості та виникнення грошей

Функції грошей як загального еквівалента

Концепції грошей

Сучасні зміни в грошовому обігу

Суперечності - джерело і рушійна сила розвитку товарного виробництва

Економічні закони і категорії товарного виробництва

Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного виробництва

Суб'єкти ринкового господарства

Ринок як полісистемне утворення

Ринкова інфраструктура

Функції ринку

Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів

Модифікація конкурентно-ринкового механізму

Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць

Держава як організатор конкурентних відносин

Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання

Форми організації господарювання на мікрорівні

Економічна природа попиту та пропозиції

Діалектична залежність попиту і пропозиції, їх співвідношення

фактори, що визначають попит пропозицію

фактори і методи ринкового ціноутворення

Витрати виробництва

Прибуток як економічна категорія

Ефективність використання факторів виробництва

Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу

Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

Функціонування підприємства як товаровиробника

Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу

Сутність і функції менеджменту підприємства

Зміст процесу суспільного відтворення

Економічне зростання і його типи

Система вимірів господарювання на макрорівні

Економічна рівновага і циклічність

Середні і малі цикли

Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва

Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника

Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах

Ринок робочої сили

Макроекономічна нестабільність і безробіття

Інфляція і зайнятість населення

Роль природних умов

Земельна рента

Агробізнес

Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні

Бюджетна система

Грошова система

Кредитна система

Валютна система

Сутність і механізм розподілу доходів

Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності

Доходи підприємців

Соціально-економічна структура країн, що розвиваються

Диференціація країн, що розвиваються

Різноманітність форм соціально-економічного прогресу .

Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу до ринкових відносин

Становлення різних форм власності

Становлення підприємництвазагрузка...