загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Державне регулювання економіки покликане забезпечувати її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою економічних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду.
Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства є системою типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, які здійснюють правомочні державні установи та суспільні організації з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінилися.
Процес регулювання економіки потребує вжиття комплексу організаційних, економічних, фінансових і управлінських заходів як складових ефективної реалізації політики суспільного розвитку.
Основною метою сучасного державного регулювання економіки є її переведення на інтенсивний шлях розвитку з послідовним скороченням видатків на екстенсивне зростання і вкладень в інтенсифікацію ефективного використання вже створеного господарського потенціалу.
В Україні здійснюється економічна реформа. Тому сьогодні як ніколи потрібні зусилля для пожвавлення господарського життя з метою забезпечення стабілізації економіки та економічного розвитку. Орієнтація на такий результат передбачає використання певних засобів, механізмів та інструментарію державного регулювання економіки.
Мета навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" — дати студентам знання про сутність, засоби, сфери, об'єкти і механізми державного регулювання економіки. Особливого значення набуває з'ясування ролі його інструментів, а саме: прогнозування, планування, програмування. В умовах ринкової трансформації економіки України підвищується необхідність усвідомленого впливу держави на формування сучасних цивілізованих соціально-економічних відносин. Відповідно до цього, основними завданнями цієї навчальної дисципліни є такі:
ознайомити із сучасними проблемами державного регулювання економіки, а також світовим досвідом його здійснення в ринкових умовах;
розкрити методологічні засади державного регулювання економіки — мету, принципи, функції;
охарактеризувати засоби, сфери й об'єкти державного регулювання та його основний механізм;
показати сутність і специфіку розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління;
звернути увагу на закон, законодавчі акти і концептуальні підходи до створення державної системи економічного прогнозування та планування;
показати значення соціально-економічних і науково-технічних програм державного рівня у процесі регулювання економіки;
сформувати навички самостійного аналізу та побудови логічних схем.
Вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем із позицій державних інтересів.
Матеріал посібника підготовлений відповідно до вимог державного стандарту навчання студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форм навчання.
Важливість цієї навчальної дисципліни визначається особливостями сучасного перехідного періоду. Програмою передбачається вивчення наукових основ, методів, об'єктів, засобів і механізмів державного регулювання економіки. Основна увага приділяється аналізу практики регулювання відносин власності, інвестицій, розвитку галузей матеріального виробництва, ринків праці й фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків, охорони природи та раціонального природокористування.


загрузка...