загрузка...
 
§3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства.
Повернутись до змісту
Відповідно до ст. 365 МК України участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства беруть особи, які притягуються до відповідальності за порушення митного законодавства, а також представники осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митного законодавства (законні представники, представники, що діють на підставі доручень, адвокати), захисник, свідки, експерти, перекладачі, поняті.
У кожного із учасників митного провадження є правовий статус, що безпосередньо визначено законом. Так, відповідно до ст. 366 МК України особи, які притягуються до відповідальності за порушення митного законодавства, під час розгляду справи про порушення у митному органі або суді мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, постанов та інших документів, що є у справі, бути присутніми під час розгляду справи у митному органі та брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні і письмові пояснення, подавати свої докази, міркування та заперечення, оскаржувати постанови і рішення митного органу, рішення суду, а також користуватись іншими правами, наданими їм законом. Зазначені в цій статті особи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами.
Згідно зі ст. 367 МК України представниками осіб, які притягуються до відповідальності за порушення митного законодавства, можуть бути:
1) законні представники: батьки, усиновителі, опікуни або піклувальники на підставі документів, що посвідчують їх повноваження — у справах осіб, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про порушення митного законодавства. Законні представники можуть доручити участь у справі іншій особі, обраній ними як представник;
2) захисники на підставі ордера, виданого юридичною консультацією, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, угоди про надання юридичних послуг;
3) інші особи — на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Громадяни можуть також посвідчити довіреність на участь у справі на підприємстві, де вони працюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; військовослужбовці — у відповідній військовій частині; особи, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріальних контор, — у виконавчому комітеті міської, селищної, сільської ради; особи, які перебувають на лікуванні, — у відповідному лікувальному закладі.
Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати у цій справі представника. Законні представники, а також керівники юридичних осіб користуються під час участі у справі усіма правами. Повноваження інших представників на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, зазначених цією статтею, крім передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження постанови, рішення митного органу або рішення суду, одержання товарів або грошових сум у разі їх повернення. Повноваження представника на вчинення кожної із зазначених дій мають бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності.
У той же час законом обмежується коло можливих представників. Не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності:
1) особи, які не досягли повноліття;
2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
3) захисники, які прийняли доручення про подання юридичної допомоги з порушенням правил, встановлених законодавством України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адвокатів.
Службові особи митної служби України, а також судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками осіб, які притягуються до відповідальності, крім випадків, коли вони діють як батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники цих осіб.
У розгляді справи про порушення митного законодавства може брати участь захисник, якого самостійно визначає особа, що притягається до відповідальності. Захисник має право:
1) знайомитися з матеріалами справи;
2) заявляти клопотання;
3) подавати скарги на рішення посадової особи митного органу. Правове становище експерта встановлено ст. 369 МК України.
Так, експертом може бути особа, яка має необхідні знання для надання відповідного висновку. Експерт призначається службовою особою органу, в провадженні якої перебуває справа про порушення митного законодавства, у разі потреби в спеціальних знаннях. Експерт зобов'язаний надати об'єктивні висновки з поставлених перед ним питань.
Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета експертизи, і заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для надання висновків.
Для осіб, що не володіють українською мовою, з метою забезпечення можливості брати участь у проваджені і належним чином захищати свої права та охоронювані інтереси передбачається надання перекладача. Перекладачем може бути особа, що володіє мовою, знання якої необхідне для здійснення перекладу під час провадження у справі про порушення вимог митного законодавства. Перекладач зобов'язаний точно і у повному обсязі здійснювати доручений йому переклад, у необхідних випадках брати участь у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митного законодавства. Як перекладач може виступати службова особа митного органу. Власне, службовим особам за знання іноземних мов надається надбавка до грошового утримання.
Свідком може бути будь-яка особа, якщо є підстави вважати, шо їй відомі обставини, які підлягають встановленню у справі про порушення митного законодавства. За викликом органу, у провадженні якого перебуває справа про порушення вимог митного законодавства, свідок зобов'язаний з'явитися у призначений час до цього органу і дати детальні та правдиві пояснення, повідомити все відоме йому у справі та відповісти на поставлені запитання. За відмову або ухилення від надання необхідних пояснень свідок несе відповідальність згідно з законом.
Значна кількість процесуальних дій з метою забезпечення прав осіб, що беруть участь у митному провадження, потребує присутності понятих. Понятими є особи, які залучаються до участі у проведенні процесуальних дій у справі про порушення митного законодавства. Як поняті запрошуються особи, не зацікавлені у справі. Понятим не може бути родич особи, яка притягається до відповідальності за порушення митного законодавства, її представника, а також працівники митних органів.
Поняті, присутні при проведенні процесуальних дій, засвідчують своїми підписами відповідність записів у протоколі виконаним діям.
У той же час митне законодавство з метою забезпечення законності при провадженні про порушення митного законодавства передбачає обмеження для участі посадових осіб. Відповідно до ст. 373 МК України посадова особа митного органу не може здійснювати провадження у справі, якщо вона є родичем особи, яка притягується до відповідальності за порушення митного законодавства, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні по справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що ця посадова особа може бути особисто зацікавлена у вирішенні справи.
Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі органу вирішується начальником підрозділу боротьби з контрабандою і порушеннями митного законодавства цього органу або його заступником. Якщо начальник підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митного законодавства митного органу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митного законодавства, є родичем особи, яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що начальник зазначеного підрозділу може бути особисто зацікавленим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу в порядку, передбаченому процесуальним законом.загрузка...