загрузка...
 
§9. Об'єднання та виділення справ про порушення митних правил.
Повернутись до змісту
Об'єднання та виділення справ про порушення митних правил проводиться у тому разі, коли в ході провадження про порушення митних правил можуть виникнути обставини, що цього вимагають.
В одному провадженні об'єднуються справи про порушення митних правил у разі, коли:
— за здійснення їх притягується до відповідальності одна й та ж сама особа;
— притягується до відповідальності декілька осіб як співучасники.
Виділення справи про порушення митних правил можливий у передбачених чинним законодавством випадках та за умови, якщо таке виділення не відобразиться на всебічності, повноті і об'єктивності вирішення справи.
Докази порушення митних правил є важливим питання при провадженні про порушення митних правил. Відповідно до 251 ст. КпАП України доказами у справі про адміністративні правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи у його вчиненні, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Під предметом доказування при провадженні справи про порушення митних правил розуміється сукупність обставин, що підлягають доказуванню. Відповідно доказуванню підлягає:
1) подія правопорушення;
2) вина фізичної особи чи посадової особи у порушені митних правил;
3) факт здійснення порушення митних правил юридичними особами, а також особою, яка займається підприємницькою діяльність без створення юридичної особи;
4) обставини, які впливають на ступінь і характер відповідальності особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил;
5) причини та умови, які сприяли скоєнню порушення митних правил.
Предмет доказування включає такі обставини, які мають бути обов'язково встановлені для правильного провадження та розгляду справи по суті. Ці обставини встановлюються у ході опитування і фіксуються у протоколах, зафіксованими у документах даними, що отримані у ході митного контролю, догляду, провадженні митного оформлення, у ході ведення провадження про порушення митних правил, поясненнями осіб, які притягуються до відповідальності, свідків, висновками експертизи, речовими і письмовими доказами.
Докази про порушення митних правил повинні бути у встановленому порядку зібрані уповноваженими на те посадовими особами, у межах їх повноважень з дотримання встановлених порядку, способів і форм.
Оцінка доказів проводиться посадовою особою за її внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи у їх сукупності. Посадова особа при цьому керується виключно законом і правосвідомістю. Ніякі докази наперед не мають переваги над іншими.
Оцінка доказів свідчить про готовність посадової особи винести по справі відповідне рішення. Оцінці підлягає кожен окремий доказ, що стосується факту скоєння порушення митних правил.
Класифікація доказів порушення митних правил підпорядковується визнаним у науці критеріям, відповідно до яких прийнято розрізняти такі види:
— протоколи та інші документи, які складені при проведенні митного контролю і проведенні митного оформлення, провадженні у справі про порушення митних правил чи при її розгляді;
— пояснення осіб, які притягуються до відповідальності;
— пояснення свідків;
— висновки експерта;
— речові докази;
— письмові докази.
Ці докази добуваються в ході процесуальних дій які можна
поділити на дві групи:
До першої групи належать такі, які здійснюються посадовими особами митних органів, у провадженні яких знаходиться справа про порушення митних правил. Воші спрямовані на безпосереднє виявлення, закріплення і вилучення доказів у справі. Сюди належать опитування особи, що притягується до відповідальності за порушення митних правил, опитування свідків, митне обстеження, огляд, пред'явлення товарів для пізнання, експертиза, вилучення товарів і транспортних засобів. З деякими варто ознайомитися більш детально.
Проведення митного обстеження є однією з невідкладних і важливих процесуальний дій, спрямованих на виявлення, закріплення і вилучення доказів про порушення митних правил. Обстеженню підлягають території, приміщення та транспортні засоби.
Митний огляд проводиться як при складанні протоколу про порушення митних правил, при проведенні митного обстеження, при вилученні товарів, транспортних засобів і документів на них та інших предметів, так і як самостійна процесуальна дія. Він, як і попередня процесуальна дія, проводиться у присутності пойнятих, а в разі необхідності — особа, яка притягується до відповідальності за порушення митних правил.
У необхідних випадках при огляді проводяться виміри, застосовується фото- і кінозйомка, відеозапис, складаються плани, креслення, схеми, беруться проби і зразки, копії з документів.
Для пізнання пред'являються товари, транспортні засоби, документи на них. інші предмети, які вилучені при складані протоколу про порушення митних правил й інших процесуальних діях.
Експертиза є найбільш складною процесуальною дією і комплексом заходів щодо залучення кваліфікованих доказів на підставі висновку фахівців. Вона проводиться на підставі мотивованої постанови в тому разі, якщо для вияснення питань потрібні спеціальні знання в галузях науки, техніки, мистецтва та ін. Експертиза проводиться або експертами митних органів, або спеціалістами, які залучаються до ЇЇ проведення.
Витребування документів є найбільш застосовуваною процесуальною дією, яка необхідна для правильного провадження у справі. Несвоєчасне подання документів є підставою для продовження строків провадження у справі про порушення митних правил.
Витребування проводиться шляхом направлення вимоги про надання документів (форма В-1) в державні органи (податкові, Міністерства економіки, реєстраційні, інші), фізичним і юридичним особам, суб'єктам підприємництва із вказівкою, кому вимога адресована, номера справи про порушення митних правил, переліку необхідних документів.загрузка...