загрузка...
 
Організація дослідження і оцінка інженерного захисту робітників і службовців
Повернутись до змісту
Основою для проведення заходів по підвищенню стійкості роботи промислових підприємств В надзвичайних ситуаціях є вимоги норм інжеиерно-технічннх заходів цивільної оборони.
З метою підвищення стійкості роботи підприємств в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу проводяться дослідження по оцінці стійкості. Внаслідок досліджень повинні бути вивчені наступні питання:
- захист виробничого персоналу,
- захист засобів виробництва,
- стійкість виробничої діяльності при стихійному лихові, аваріях, катастрофах, а також при застосуванні противником сучасної зброї,
- готовність до відновлення порушеного виробництва.
Головна мета дослідження в тому, щоб на основі вивчення всіх умов, які визначають виробничу діяльність підприємства в надзвичайних ситуаціях, виробити заходи, які сприяли б підвищенню стійкості його роботи.
Оцінка стійкості підприємства має на меті:
- визначення стійкості його роботи до уражаючих дій сучасної зброї, стихійного лиха, аварій, катастроф,
- визначення можливості виникнення вторинних уражаючих факторів і оцінка характеру ураження від цих факторів,
- аналіз надійності систем управління, постачання і промислових
зв'язків.
Дослідження стійкості роботи промислового підприємства (об'єкту)
Дослідження стійкості роботи об'єкту в надзвичайних ситуаціях здійснюється штабом цивільної оборони підприємства і розрахунково-дослідними групами, які створюються з інженерно-технічного персоналу підприємства. ДІЙ роботи в цих групах можуть залучатись працівники науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій.
На промисловому підприємстві можна утворювати такі розрахунково-дослідні групи:
- головного технолога,
- го ло в но го м еха н і ка,
- головного енергетика,
- відділу капітаїьного будівництва,
- заступника директора з постачання і збуту і інші.
Кожна група проводить дослідження підвідомчого їй господарства (елементів об'єкту), оцінює їх стійкість і планує іиженерно-технічні заходи в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.
Для загального керівництва і координації роботи розрахунково-дослідних груп утворюється група керівництва на чолі з головним інженером.
Робота по дослідженню стійкості планується за трьома етапами:
підготовчий - 10-15 днів;
період досліджень - 1-2 місяці;
заключний - 7-Ю днів.
За висновками досліджень і пропозиціями керівництво цивільної оборони підприємства складає звіт з висновками, рекомендаціями і планами заходів по підвищенню стійкості роботи в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, пересилає в штаб цивільної оборони для узгодження і затвердження.
Оцінка стійкості до дії ударної хвилі вибуху
Для визначення стійкості будівель, споруд, обладнання, комунікацій до дії ударної хвилі вибуху в групах спеціалістів (начальника капітального будівництва, головного механіка, головного технолога і головного енергетика та інших) вивчається опір будівель, споруд, обладнання, комунікацій до дії ударної хвилі при вибусі. В якості показника оцінки стійкості промислового підприємства до дії ударної хвилі береться величина надлишкового тиску.
Приймаючи різні величини надлишкового тиску у фронті ударної хвилі (наприклад, 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 кгс/см2) за таблицями цивільної оборони або розрахунками визначають стійкість будівель, споруд, технологічного і іншого обладнання та ступінь їх зруйнувань.
Дані досліджень заносять у відомості, аналізують характеристику стійкості і визначають стійкість окремих елементів підприємства. Це дозволяє визначити заходи по підвищенню стійкості як окремих елементів, так і підприємства в цілому. Стійкість підприємства визначається за найбільш вразливими, найбільш слабкими елементами.
При оцінці стійкості технологічного обладнання слід враховувати, що воно найчастіше виходить з ладу не від безпосередньої дії ударної хвилі, а від вторинних уражаючих факторів - обвалення конструкцій будівель і зруйнування комунально-енергетичнпх мереж.
Оцінка інженерного захисту робітників і службовців
Забезпечення надійного захисту робітників і службовців об'єкту в надзвичайних ситуаціях - один із основних шляхів підвищення стійкості роботи. В комплексі заходів по реалізації цього шляху важливе місце займають заходи по інженерному захисту робітників і службовців.
Інженерний захист робітників і службовців - це захист з використанням інженерних споруд: сховищ, ПРУ, простіших укрить. Він досягається шляхом завчасного проведення інженерних заходів по будівництву і обладнанню захисних споруд з врахуванням умов розташування об'єкту і вимог будівельних норм і правил.
Успішне виконання завдань інженерного захисту можливе при дотриманні таких умов:
- загальна місткість захисних споруд дозволяє сховати найбільшу працюючу зміну,
- захисні властивості споруд відповідають потребам (забезпечують захист людей від надлишкового тиску ударної хвилі і радіоактивного випромінювання, які очікуються),
- фільтровентиляційне обладнання захисних споруд забезпечує життєдіяльність людей протягом встановленого терміну безперервного перебування їх в захисних спорудах,
- розміщення захисних споруд відносно місць роботи.
З перерахованого випливає, що оцінка інженерного захисту робітників і службовців підприємства полягає у визначенні показників, які характеризують можливість інженерних споруд забезпечити ці умови.
Па основі висновків оцінки інженерного захисту робітників і службовців підприємства визначають заходи по підвищенню надійності захисту, а відповідно, і по підвищенню стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях.
Вихідні дані
Для проведення оцінки інженерного захисту необхідно вивчити всі захисні споруди промислового підприємства, їх характеристики, розташування і зібрати наступні дані:
відстань до місця можливого ядерного вибуху - L, км;
потужність ядерного вибуху, КТ.;
дані про середній вітер: ,
- швидкість середнього вітру, який переважає в районі розташування підприємства, км/год.
- напрямок середнього вітру.
загальна кількість робітників і службовців в найбільшій зміні, розподіл робітників і службовців по ділянках робіт і їх відстань від захисних споруд.
Характеристика захисних споруд:
- розташування їх на території підприємства;
- типи захисних споруд (сховища ПРУ);
- надлишковий тиск, який витримують конструкції захисних споруд, ДРф;
- К радіації захисними спорудами або матеріал і товщину кожного захисного шару перекрить;
- основні і допоміжні приміщення і їх розміри (площа, висота);
- тип і склад елементів иовітропостачання;
Кліматичні умови району розташування промислового підприємства: кліматична зона (І, II, III, IV) або середня літня температура повітря.
Об'єм резервних місткостей систем водопостачання і каналізації і елементи санітарно-гехнічних пристроїв;
Послідовність оцінки інженерного захисту робітників і службовців промислового підприємства (об'єкту): Оцінка захисних споруд по захисних властивостях
Оцінка захисних споруд по місткості
Місткість захисних споруд визначається згідно з нормами. .За кількістю місць оцінюють можливість укриття найбільшої зміни.
Послідовність виконання завдання:
вимірюється площа основних і допоміжних приміщень (м2) і перевіряється їх відповідність нормам будівництва. Вимірюється площа приміщень для укриття людей і розраховується кількість місць з врахуванням норм на одну людину - SJH),5M2 при установці двоярусних нар.
Оцінка системи життєзабезпечення захисних споруд
Для забезпечення жіптєдіяльності людей захисні споруди обладнуються системами повітропостачапня, водопостачання, санітарно-технічними, електропостачання і зв'язку.
Оцінка системи повітропостачання
Розрахунок системи повітропостачання починається з розрахунку для режиму II (фільтровентиляції), який є основним режимом.
В режимі II норма очищеного повітря на одну людину, яка знаходиться в сховищі - 2 м'/год. Для працівників сховища - 5 м'/год.
В першу чергу необхідно визначити, скільки потрібно фільтровентиляційних комплектів на кожне сховище. Найбільш розповсюджений -це ФВК-1 (2), який в режимі II очищає 300 м3/год повітря. Відомо, що на людину норма в цьому режимі 2 мУгод, один комплектФВК-1 забезпечить повітрям 150 чоловік.
Якщо сховище розраховане, наприклад, на 900 чоловік, то в ньому необхідно встановити 6 комплектів ФВК-1 (2).
Встановлені норми для санвузлів такі:
один унітаз і один пісуар на 150 чоловіків, один унітаз - на 75 жінок. Умивальник - один на 200 людей, які знаходяться в сховищі. В приміщенні санвузла повинен бути аварійний резервуар для збору стоків із розрахунку 2л стічних вод в добу на одну людину.
Якщо нормально функціонує зовнішня водопровідна і каналізаційна системи, то вони використовуються у захисних спорудах.
Оцінка захисних споруд по своєчасному заповненню
При визначенні часу укриття людей в сховищах вираховують відстань від місця роботи до сховища (ПРУ). Для сховищ радіус збору залежить від часу початку радіоактивного зараження:
Для визначення необхідного часу, потрібного, щоб дійти до сховища, враховується, що 100 м людина проходить за 2 хв.ІЦоб зайти в сховище і зайняти в ньому місце, потрібно ще 2 хв.
Визначається коефіцієнт своєчасного укриття людей:
К -N /N,
де N - кількість людей, які своєчасно прибули до сховища;
N - чисельність найбільшої зміни.
Електропостачання сховищ здійснюється від електромережі підприємства і захищених дизельних електростанцій
В кожному сховищі повинен бути телефон для зв'язку з пунктом управління ЦО підприємства і гучномовець, включений в міську радіотрансляційну мережу.
Після проведення оцінки інженерного захисту робляться висновки і пропозиції, а також намічаються роботи по усуненню недоліків.


загрузка...