загрузка...
 
Ліцензування банківської діяльності
Повернутись до змісту
З метою підвищення надійності і стабільності банківської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.
Ліцензування — це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення певних або всіх банківських операцій.
Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії.
Філії банків здійснюють банківські та інші операції згідно з положенням про філію, на підставі банківських ліцензій і письмових дозволів, отриманих банками, і лише за умови наявності та у межах письмового дозволу, наданого банком.
На основі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:
1) прийняття вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
2) відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах і на власний ризик.
За наявності банківської ліцензії банки мають право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:
* надання гарантій і поручительств; » факторинг;
*лізинг;
* послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів;
* випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших обігових платіжних інструментів;
* випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з їх використанням;
*надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції:
* операції з валютними цінностями:
*емісія власних цінних паперів;
*організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
* здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;
*здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
*здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
*перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
* операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
— з інструментами грошового ринку;
— з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
— фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
*довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
* депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання функцій страхового посередника.
Національний банк видає банку банківську ліцензію у разі дотримання ним таких обов'язкових умов:
1) на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку повинен бути повністю сплачений;
2) банк має бути забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами;
3) наявність у банку приміщення, яке відповідає вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами Національного банку;
4) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.
Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Національний банк може відмовити у видачі банківської ліцензії, якщо вищезазначені умови не виконані банком протягом одного року з дати його державної реєстрації. У такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідовується.
Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій видається банку за таких умов:
* наявність банківської ліцензії;
* рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку;
*банк не є об'єктом застосування заходів впливу;
*банк подав план (бізнес-план) щодо певних видів операцій, на право здійснення яких банк бажає отримати письмовий дозвіл;
* банк має достатні фінансові можливості для здійснення такої діяльності;
* наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні операції та їх керівників;
*наявність комітетів, а саме: кредитного, тарифного, з питань управління активами і пасивами та відповідних положень про них;
* наявність внутрішніх нормативних документів банку, що регламентують відповідні операції.
Але, крім додержання загальних умов для отримання банківської ліцензії, НБУ встановлює також особливі вимоги, які стосуються:
*рівня регулятивного капіталу банку;
* відповідної кваліфікації працівників;
* відповідного строку діяльності банку;
*відповідних внутрішніх регламентуючих ту чи іншу операцію документів;
* технічних умов;
* задовільної діяльності комерційного банку.
Так, для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України рівень регулятивного капіталу банку повинен відповідати вимогам Національного банку та становити еквівалент не менше ніж 5 млн євро.
У разі, якщо банк, який має письмовий дозвіл, бажає розширити перелік операцій, то обов'язковими є такі вимоги:
*банк не є об'єктом застосування заходів впливу протягом останніх шести місяців;
*відповідність регулятивного капіталу банку вимогам чинних законодавчих актів України;
* відповідність формування фондів та резервів вимогам чинних законодавчих актів України;
* наявність підрозділу, який виконуватиме зазначені операції та його керівника;
*наявність внутрішнього положення банку, що регулює здійснення цих операцій.


загрузка...