загрузка...
 
Організація готівкових грошових розрахунків
Повернутись до змісту
Касові операції банків полягають у прийнятті та видачі готівкових коштів (банкнот та розмінних монет) від клієнтів та клієнтам.
Банки України здійснюють касові операції, виходячи з таких принципів:
1) усі суб'єкти господарської діяльності зобов'язані зберігати свої кошти на рахунках у банках;
2) суб'єкти господарської діяльності, які мають готівкові кошти, зберігають їх у касі в межах ліміту, встановленого комерційним банком. Сума готівки, що перевищує ліміт, повинна бути здана в банк і зарахована на поточний рахунок протягом трьох днів, враховуючи день отримання;
3) витрачання готівки суб'єктами господарювання здійснюється за цільовим призначенням.
Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні поширюється на підприємства, незалежно від форм власності і виду діяльності, та їх відокремлені підрозділи, а також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Це положення стосується як резидентів, так і нерезидентів, за певним винятком.
Таким чином, банки України, крім традиційного касового обслуговування, змушені здійснювати контроль за дотриманням касової дисципліни своїх клієнтів. Але це суперечить партнерським взаємовідносинам між банком та його клієнтами. Зокрема, мінімум один раз на два роки працівник банку повинен здійснювати перевірку дотримання касової дисципліни з виїздом на підприємство. Він має право вимагати надання усіх первинних документів, де відображені касові обороти.
Для того, щоб задовольнити інтереси клієнтів, установа банку має касу, де повинна міститись певна сума готівки. Розмір готівки в касі не повинен бути завищеним, оскільки для банку це - непрацюючі активи. Навпаки, здійснення касових операцій пов'язані з певними витратами для банку (наприклад, на охорону, інкасацію, придбання готівки).
Банки відкривають прибуткові та видаткові каси. Також розрізняють денні і вечірні каси. Денні каси функціонують протягом операційного дня, а після його закінчення готівку приймають вечірні каси. Видаткові операції вечірні каси не здійснюють. Готівка видається клієнтам видатковими касами на підставі таких документів, як грошовий чек, видатковий касовий ордер.
Грошові купюри формуються в корінці по 100 банкнот одного номіналу, на який накладають бандероль. 10 корінців банкнот
одного номіналу формують пачку з картонним накладенням та пломбою. Для підвищеної відповідальності касових працівників на бандеролях та пачках зазначають назву банку, номінал купюри, суму, дату покупки, підпис та іменний штамп касира.
Готівка в касу банку потрапляє у результаті надходжень коштів від клієнтів. Основне джерело — це здача виручки. Через те, що надходження і видатки з кас банку мають нерівномірний характер, в установах банків здійснюють прогнозування касових оборотів. Для цього всі підприємства подають до комерційного банку, як правило, за 60 днів до початку планового кварталу, за-явку-розрахунок. У цій заявці показують касові обороти підприємства з надходження і видатку готівки з кас підприємств на плановий квартал, а також фактичні дані за відповідний квартал минулого року. Відомості подаються в розрізі встановлених НБУ джерел надходжень готівки, а також напрямів її витрачання.
Якщо прогнозується перевищення виплат над надходженнями, то банк може отримати підкріплення готівкою від територіального управління НБУ. Для цього до територіального управління НБУ подається заява за три дні до дати отримання готівки, і територіальне управління дає дозвіл на підкріплення готівкою, який дійсний чотири робочих дні. При цьому банк отримує готівку та одночасно аналогічна сума списується з його кореспондентського рахунку в НБУ. НБУ стягує плату за касове обслуговування комерційних банків у розмірі 1 % від суми угоди.
Якщо в банку прогнозується надлишок готівки, то він може бути реалізований іншому банку. Операція продажу готівки проходить через коррахунки обох банків у НБУ. Для цього банк-продавець подає у НБУ платіжне доручення. У разі, коли надлишок готівки в касі банку перевищує ліміт і не може бути реалізований, готівка має бути здана до територіального управління НБУ, а аналогічні кошти зараховуються на коррахунок у НБУ.
Касові операції банків трудомісткі і витратні, тому за надання послуг, пов'язаних з касовим обслуговуванням, банки, як правило, стягують плату зі своїх клієнтів згідно з договором на розрахунково-касове обслуговування клієнтів.


загрузка...