загрузка...
 
Класифікація банківських кредитів
Повернутись до змісту
Кредити комерційних банків можна класифікувати за різними ознаками та критеріями. Найзручнішою є така:
1) за основними категоріями позичальників;
2) за цільовим спрямуванням;
3) за строками користування;
4) залежно від забезпечення;
5) за методами надання;
6) залежно від кількості кредиторів;
7) залежно від порядку погашення;
8) за характером і способом сплати відсотків;
9) за ступенем ризику.
Виходячи з основних категорій позичальників розрізняють кредити, що надаються:
* галузям народного господарства;
* населенню;
*державним органам влади.
Залежно від цільового спрямування кредити поділяються на:
*виробничий (поповнення обігових коштів та основних засобів);
* споживчий (споживчі цілі населення).
За строками користування кредити є:
*строкові, тобто надані на визначений у договорі строк, які, в свою чергу, можуть бути:
а) короткостроковими (до 1 року);
б) середньостроковими (1—3 роки);
в) довгостроковими (понад 3 роки);
* до запитання (онкольні) — видаються на невизначений строк. Позичальник повинен погасити такий кредит за першою вимогою банку. Якщо банк не вимагає погашення, то кредит повертається на розсуд позичальника;
*прострочені— по яких строк погашення, встановлений кредитним договором, минув;
*відстрочені (пролонговані) — щодо яких за клопотанням позичальника банком прийняте рішення про перенесення строків погашення кредиту на пізнішу дату.
Залежно від забезпечення кредити є:
*забезпечені (ломбардні)— надаються під забезпечення;
* незабезпечені (бланкові) - надаються без забезпечення. Незабезпечені (бланкові) кредити, що називаються у банківській практиці довірчими, надаються лише під зобов'язання позичальника погасити позичку. Вони пов'язані з великим ризиком для банку, тому потребують ретельнішого вивчення кредитоспроможності позичальника і надаються під вищий відсоток.
У країнах з розвинутою ринковою економікою найпоширенішими є такі форми забезпечення кредитів:
* гарантія, або порука, третьої сторони;
* переуступка контрактів, дебіторської заборгованості;
* застава товарних запасів;
* застава дорожніх документів, нерухомого майна, цінних паперів, дорогоцінних металів, страхування.
Гарантія, або порука, — це зобов'язання третьої особи погасити борг позичальника у разі його неплатоспроможності; оформляється як самостійний обов'язок гаранта чи поручителя.
Переуступка контрактів практикується при кредитуванні будівельних компаній, що здійснюють регулярні поставки товарів або послуг за контрактом. Боржник переуступає контракт кредитуючому банку, внаслідок чого надходження коштів від замовника зараховуються в погашення кредиту.
Переуступка дебіторської заборгованості полягає в передачі банку рахунку, що вимагає оплати за поставлені позичальником товари.
Забезпечення товарними запасами означає, що предметом застави можуть бути:
*сировина;
* комплектуючі вироби;
* готова продукція тощо.
Забезпечення дорожніми документами використовується при кредитуванні експортно-імпортних операцій. Заставою тут виступають документи, що підтверджують відвантаження товарів. Такі документи називаються коносамент і накладні.
Іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, за яких предмет застави залишається у заставодавця чи третьої особи. Предметом іпотеки може бути майно, пов'язане із землею, — будівлі, споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні насадження тощо.
Заставою по кредиту можуть бути такі види рухомого майна: обладнання, машини, механізми, інвентар, транспортні засоби, товари довгострокового вжитку.
Застава векселя чи іншого цінного папера здійснюється шляхом індосаменту і вручення заставодержателю індосованого цінного папера. Умовою використання цінних паперів як форми застави має бути їх висока ліквідність.
За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються: І
* у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;
* відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити надаються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження щоразу із банком умов кредитного договору;
* гарантовані — банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відповідного періоду. Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох видів:
а) з обумовленою датою видачі кредиту;
б) з наданням кредиту в міру виникнення погреби в ньому. Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити:
* надані одним банком;
* консорціальні, тобто такі, що надаються консорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, збирає з банків-учасників потрібну кредитоодержувачу суму ресурсів, укладає з ним договір і надає кредит. Банк-менеджер займається також розподілом відсотків;
* паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.
Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті. що погашаються:
* поступово (в розстрочку);
* водночас із закінченням строку кредитного договору;
* відповідно до особливих умов, визначених кредитними договорами.
За характером та способом сплати відсотків виокремлюють такі кредити:
* з фіксованою відсотковою ставкою;
*з плаваючою відсотковою ставкою;
*зі сплатою відсотків у міру використання наданих коштів (звичайний кредит);
* зі сплатою відсотків одночасно з отриманням кредиту (дисконтний кредит).
Кредити з фіксованою відсотковою ставкою характерні для стабільної економіки. З метою зменшення ризику недоотримання прибутку або запобігання збиткам в умовах інфляції при видачі кредитів на значні строки банки використовують плаваючу відсоткову ставку. В такому разі відповідно до кредитного договору І відсоткові ставки періодично переглядаються і звичайно прив'язуються до рівня облікової ставки центрального банку та фактичного темпу інфляції.
За ступенем ризику кредити поділяються на стандартні і нестандартні. Останні, в свою чергу, бувають:
• кредити під контролем;
• субстандартні;
• сумнівні;
•безнадійні.


загрузка...