загрузка...
 
Аналіз операцій банку з цінними паперами.
Повернутись до змісту
Головною метою аналізу операцій банку з цінними паперами е виявлення найбільш перспективних вкладень банку в цінні папери та поліпшення якості інвестицій.
Основними завданнями аналізу операцій з цінними паперами банку є аналіз:
* їх структури та динаміки;
* значущості цих операцій у діяльності банку;
* якості портфеля цінних паперів;
*дохідності та ефективності.
Аналіз динаміки та структури операцій з цінними паперами
Аналіз операцій з цінними паперами починають із загальної оцінки масштабів інвестиційної діяльності банку. Цей аналіз проводиться за допомогою таких показників:
1) питома вага інвестиційних активів у загальних активах:
І ц.п. = Кошти, що інвестуються на придбання цінних паперів / /Активи банку, всього
2) коефіцієнт інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), який розраховується за такою формулою:
Н11 = К інв 1 / К+ЦП+В
де К інв1 — кошти, які інвестуються в цінні папери за кожною установою;
К — регулятивний капітал банку;
ЦП — цінні папери в портфелі банку на інвестиції;
В — вкладення в асоційовані та дочірні компанії.
Значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 15 %;
3) норматив загальної суми інвестування (Н12), який розраховується за формулою:
Н12 = К інв.заг / К+ЦП+В
Де К інв заг — загальна сума коштів, що інвестуються на придбання акцій різних юридичних осіб. Значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 60 %.
Наступним кроком є аналіз динаміки інвестиційних активів, який проводиться за допомогою стандартних показників:
* абсолютний приріст інвестиційних активів;
* темп зростання інвестиційних активів;
* темп приросту інвестиційних активів.
Аналіз операцій банку з цінними паперами обов'язково містить оцінку змін у структурі вкладень банку. Структура операцій банку з цінними паперами може аналізуватись і за видами цінних паперів (наприклад, вкладення в акції, облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі), за видами емітентів, за цілями придбання.
На наступному етапі треба проаналізувати зміни в структурі операцій з цінними паперами за напрямками діяльності.
За кожним напрямком діяльності комерційного банку з цінними паперами необхідно провести додатковий аналіз. Наприклад, за кожним видом цінних паперів розраховується їх питома вага за термінами їх погашення, зокрема для облігацій у термін
— до 30 днів;
— від 31 до 90 днів;
— більше 90 днів.
Такий аналіз є досить важливим для узгодження активів та пасивів за термінами та сумами з метою зниження ринкового ризику
Необхідним етапом в аналізі є визначення джерел придбання цінних паперів:
— їх питома вага у портфелі інвестицій, що придбавались за рахунок прибутку, котрий залишився в розпорядженні банку;
— частка паперів для брокерської діяльності (для перепродажу) за рахунок власних та залучених коштів;
— частка інвестицій, придбаних за дорученням клієнтів за їх рахунок.
Після цього розглядається співвідношення цих паперів та визначаються причини відхилень. Аналіз дотримання напрямів вкладень у цінні папери відповідним джерелам їх придбання здійснюється за такими групами (парами):
Види інвестицій
Джерела придбання цінних паперів
Цінні папери на продаж
Вкладення за рахунок залучених коштів
Цінні папери на інвестиції
Вкладення за рахунок власного капіталу
Цінні папери за дорученням клієнтів
Вкладення за рахунок клієнтів

Для аналізу операцій з цінними паперами доцільно розраховувати такі коефіцієнти:
* питома вага придбаних цінних паперів у гривнях та іноземній валюті;
* питома вага викуплених банком паперів — до терміну погашення та після настання терміну погашення;
* обсяги операцій, пов'язаних із зберіганням цінних паперів;
* обсяги та структура консалтингових операцій з цінними паперами (інформаційних, методичних, правових, аналітичну, консультаційних);
* питома вага посередницьких, розрахункових, пере реєстраційних операцій;
* частка дивідендів за акціями в доходах банку;
* співвідношення дивідендів, виплачених за акціями до загальної вартості акцій;
* частка операцій з конвертації акцій, заміни одних цінних паперів іншими, операцій з інкасованими платежами, що належать клієнтам банку, з цінними паперами, виплаченими позитивними курсовими різницями;
* питома вага цінних паперів, узятих під заставу за кредитними та іншими операціями банку, у вартості відповідних операцій;
* частка позик, наданих цінними паперами, та позик, отриманих цінними паперами, у вартості відповідних операцій;
* частка гарантій інших операцій за цінними паперами;
* частка операцій з управління портфелем цінних паперів клієнтів — юридичних та фізичних осіб.
Особливої уваги заслуговує аналіз формування та використання резервів під забезпечення вкладень у цінні папери. Мета аналізу — визначити ступінь покриття ризиків за операціями банку з цінними паперами. Завдання — визначити достатність резерву покриття ризиків.
Вивчення достатності резерву під знецінення цінних паперів, процента списань дає змогу визначити можливі ризики та фактичні втрати банку за операціями з цінними паперами й накреслити шляхи їх зниження.
Значущість операцій з цінними паперами в діяльності банку характеризується такими показниками:
* розмір операцій з цінними паперами на 1 грн:
а) капіталу банку;
б) статутного капіталу;
* питома вага операцій з цінними паперами в загальній сумі активів банку.
Аналіз дохідності та прибутковості операцій з цінними паперами
Завершується аналіз операцій з цінними паперами розрахунком показників ефективності. Для характеристики ефективності та доцільності операцій з цінними паперами використовуються:
* дохідності;
* рентабельності;
* прибутковості;
* зіставлення питомої ваги прибутку від операцій з цінними паперами в загальній сумі прибутку з питомою вагою цих операцій у загальній сумі активіву.
Прибуток від операцій з цінними паперами створюється за рахунок комісійних винагород за надання комерційним банкам послуг щодо зберігання, розповсюдження, перепродажу цінних паперів, а також за рахунок курсових різниць. Джерелом створення прибутку від прямих фінансових інвестицій є дивіденди. Тобто аналіз доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами проводиться в трьох напрямках:
— за операціями з цінними паперами на інвестиції;
— за операціями з цінними паперами на продаж;
— за іншими операціями з цінними паперами.
Аналіз структури доходів та витрат за операціями з цінними паперами доцільно проводити за такими показниками:
1. Доходи за операціями з цінними паперами, всього, у тому числі:
1.1. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж.
1.2. Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції.
1.3. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж.
1.4. Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції.
1.5. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків.
1.6. Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів.
1.7. Результат від торгівлі цінними паперами на продаж.
1.8. Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями.
1.9. Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.
1.10. Зменшення резерву під знецінення цінних паперів на продаж та інвестиції.
2. Витрати за операціями з цінними паперами, всього, у тому числі:
2.1. Комісійні витрати за операціями з цінними паперами.
2.2. Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в асоційовані та дочірні компанії.
2.3. Відрахування в резерв під знецінення цінних папері продаж та інвестиції.
3. Прибуток від операцій з цінними паперами, всього, у тому числі:
3.1. Від операцій з цінними паперами на продаж.
3.2 Від операцій з цінними паперами на інвестиції.
3.3. Від інших операцій з цінними паперами.
4. Доходи банку, всього.
5. Питома вага доходів від операцій з цінними паперами в загальному обсязі доходів.
6. Витрати банку, всього.
7. Питома вага витрат банку за операціями з цінними паперами в загальних витратах банку.
8. Прибуток банку, всього.
9. Питома вага прибутку від операцій з цінними паперами в загальній сумі прибутку банку.
Після загального аналізу структури доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами переходять до факторного аналізу доходів та витрат банку за операціями з цінними паперами.
Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами проводиться за допомогою різних факторних моделей з використанням методів елімінування, причому окремо аналізуються доходи і витрати за інвестиційними цінними паперами та доходи і витрати від операцій з цінними паперами на продаж. Аналіз проводиться на основі журналу особового обліку за підсумком купівлі акцій. При цьому може бути використана така факторна модель:
Доходи цп = Кількість цп* (Облікова вартість цп / Кількість цп) *( Доходи від операцій з цп / Облікіоа вартість цп)
Аналіз завершується розрахунком показників дохідності від операцій з цінними паперами:
1. Коефіцієнт дохідності операцій з цінними паперами:
К дох 1 = Доходи від операцій з цінними паперами / Середні вкладення в цінні папери
2. Дохідність на 1 грн активів:
К дох 2 = Доходи від операцій з цінними паперами / Середні активи, всього
3. Частка доходів від операцій з цінними паперами:
Ч дох ц.п. = Доходи від операцій з цінними паперами / Доходи банку, всього
4. Дохід на одного працівника відділу цінних паперів
Д ц.п. 1 прац = Доходи від операцій з цінними паперами / Середньооблікова чисельність працівників інвестиційного відділу
загрузка...