Менеджмент інвестиційної діяльності - Черваньов

Передмова

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Економічна сутність інвестицій як об'єкта управління, їх класифікація і роль у забезпеченні процесів розширеного відтворення підприємства

1.2. Зміст, мета і завдання інвестиційної діяльності підприємства, сутність та стадії інвестиційного процесу

1.3. Макроекономічні умови здійснення та державне регулювання інвестиційної діяльності

1.3.1. Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки

1.3.2. Аналіз тенденцій державного регулювання інвестиційної діяльності у розвинених країнах світу

1.4. Організаційно-управлінські складові механізму інвестування господарської діяльності підприємства

1.5. Управління формуванням джерел фінансових ресурсів інвестування діяльності підприємства

1.6. Методичні основи проведення аналізу інвестиційної привабливості підприємства

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: ХАРАКТЕРИСТИКА, РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

2.1. Поняття та класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл та порядок розробки інвестиційного проекту (етапи інвестиційного проектування)

2.2. Структура техніко-економічного обґрунтування реальних інвестицій. Бізнес-план інвестиційного проекту

2.3. Механізм нейтралізації інвестиційних проектних ризиків

РОЗДІЛ З. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1. Оцінювання середньозваженої вартості капіталу та оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства/інвестиційного проекту

3.1.1. Визначення вартості запозиченого капіталу як джерела засобів підприємства

3.1.2. Моделі визначення вартості власного (акціонерного) капіталу як джерела засобів підприємства

3.1.3. Визначення вартості привілейованих акцій як джерела засобів підприємства

3.1.4. Особливості розрахунку та застосування середньозваженої вартості капіталу. Визначення ціни підприємства (компанії)

3.1.5. Поняття та розрахунок граничної вартості капіталу

3.1.6. Проблеми оптимізації структури капіталу інвестиційного проекту

3.2. Традиційний підхід та схема власного капіталу в аналізі економічної ефективності реальних інвестиційних проектів (розрахункові схеми оцінювання показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів)

3.2.1. Традиційний підхід до розрахунку показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів

3.2.1.1. Метод розрахунку чистого приведеного до теперішньої вартості доходу від реалізації інвестиційного проекту (NPV).

3.2.1.2. Метод розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR).

3.2.1.3. Метод визначення дисконтованого періоду окупності інвестиційного проекту (DPP).

3.2.1.4. Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій (РІ) та коефіцієнта ефективності інвестицій (ARR).

3.2.2. Особливості розрахунку показників економічної ефективності реальних інвестиційних проектів за схемою власного капіталу

3.3. Заміна обладнання та амортизація в оцінюванні грошового потоку та аналізі економічної ефективності реальних інвестиційних проектів

3.4. Оцінювання економічної ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах інфляції

3.5. Аналіз чутливості реагування та визначення беззбитковості реальних інвестиційних проектів

3.6. Аналіз ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах ризику

3.6.1. Імітаційна модель оцінювання ризику реальних інвестиційних проектів

3.6.2. Методика розрахунку поправки на ризик коефіцієнта дисконтування при аналізі реальних інвестиційних проектів

3.6.3. Метод оцінювання інвестиційного ризику з використанням еквівалентів невизначеності

3.6.4. Метод формалізованого опису невизначеності інвестиційних проектів

3.6.5. Метод визначення скоригованої сучасної вартості інвестиційного проекту

3.7. Лізинг як особлива форма фінансування реальних інвестиційних проектів

3.8. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами в умовах дефіциту фінансових ресурсів

3.8.1. Просторова оптимізація інвестиційних проектів

3.8.2. Часова оптимізація проектів, що піддаються подрібненню

3.8.3. Метод комплексних оцінок відстаней проектів в оптимізації портфеля реальних інвестицій

3.8.4. Метод лінійного програмування у формуванні інвестиційного портфеля підприємства

РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

4.1. Ризик та дохідність вкладення окремих інвестицій індивідуальним інвестором на фінансовому ринку

4.2. Формування портфеля фінансових інвестицій та оцінювання його ризику і дохідності інституційним інвестором

4.3. Цінова модель капітальних активів (САРМ) у визначенні недиверсифікованого ризику при формуванні інвестиційного портфеля

4.4. Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелемзагрузка...