Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві- ДЕМ’ЯНЕНКО С. І.

Вступ

Розділ 1. Менеджмент виробничих витрат у системі аграрного менеджменту

1.1. Суть менеджменту виробничих витрат і його зв’язок з аграрним менеджментом

1.2. Системи формування та контролю виробничих витрат

Розділ 2. Механізм формування виробничих витрат у ринковій економіці

Розділ 2. Механізм формування виробничих витрат у ринковій економіці

2.1.1. Виробничі витрати як похідна від виробничих ресурсів

2.1.2. Земля як основний виробничий ресурс

2.1.3. Фінансовий капітал і пов’язані з ним виробничі витрати

2.1.4. Підприємництво й менеджмент і спричинені ними витрати

2.1.5. Особливості функціонування ринкового механізму в сільському господарстві

2.2. Методологічні основи формування виробничих витрат на макроекономічному рівні

2.2.1. Чинники макроекономічної системи

2.2.2. Основні складові формування виробничих витрат на макроекономічному рівні

2.3. Методологічні та методичні основи формування виробничих витрат на мікроекономічному рівні

2.3.1. Принципи формування і класифікація виробничих витрат

2.3.2. Зв’язок ефективності виробництва із собівартістю продукції

2.4. Основні чинники та джерела формування виробничих витрат у сільському господарстві

2.4.1. Попит на сільськогосподарську продукцію та його зв’язок з її собівартістю

2.4.2. Роль аграрної політики в системі формування витрат

Розділ 3. Макроекономічне регулювання та його вплив на формування виробничих витрат у сільському господарстві

3.1. Формування виробничих витрат під впливом монетарної й фіскальної макроекономічної політики

3.1.1. Сільське господарство в системі галузей економіки і моделі «ресурси — випуск»

3.1.2. Вплив монетарної політики на формування виробничих витрат

3.1.3. Вплив фіскальної політики на формування виробничих витрат

3.1.4. Моделювання впливу макроекономічного регулювання на виробничі витрати

3.2. Аграрна політика як макроекономічний чинник формування виробничих витрат

3.2.1. Необхідність проведення аграрної політики та її ідеологія

3.2.2. Основні можливі напрямки аграрної політики

3.2.3. Класифікація впливу аграрної політики на виробничі витрати

3.3. Вплив міжнародної сільськогосподарської торгівлі на рівень виробничих витрат

3.3.1. Цілі міжнародної сільськогосподарської політики та її місце в макроекономічному регулюванні

3.3.2. Вплив міжнародної сільськогосподарської торгівлі на формування цін, обсягів реалізації та собівартості продукції країн, що торгують

3.3.3. Вплив тарифів і квот на собівартість імпортованої продукції

Розділ 4. Вплив форм власності та організаційних форм господарювання на формування виробничих витрат

4.1. Власність на виробничі ресурси і формування собівартості продукції в сільському господарстві

4.1.1. Суть і особливості власності в сільському господарстві та їх зв’язок з виробничими витратами

4.1.2. Форми реалізації власності та їх характеристика

4.2. Формування виробничих витрат при різних формах реалізації колективної власності

4.2.1. Вплив форм організації й стимулювання праці на рівень собівартості продукції

4.2.2. Процес реорганізації колективної власності та його характеристика

4.3. Система диференційованих оптимумів та її вплив на формування виробничих витрат

4.3.1. Суть системи диференційованих оптимумів і її зв’язок з власністю на засоби виробництва та собівартістю продукції

4.3.2. Система диференційованих оптимумів і ефективність господарювання

4.3.3. Розміри підприємства і виробничі витрати

Розділ 5. Аграрний менеджмент у системі формування та регулювання виробничих витрат

5.1. Роль і місце виробничих витрат у системі стратегічного планування

5.1.1. Процес стратегічного планування і його зв’язок з виробничими витратами

5.1.2. Розробка та прийняття управлінських рішень у системі стратегічного планування та виробничі витрати

5.2. Ризик і виробничі витрати

5.2.1. Ризик і невизначеність як чинники формування виробничих витрат

5.2.2. Джерела ризику та їх зв’язок з виробничими витратами

5.3. Фінансовий менеджмент та його роль у формуванні виробничих витрат

5.3.1. Функції фінансового менеджменту та їх зв’язок з виробничими витратами

5.3.2. Бухгалтерський облік у системі фінансового менеджменту

5.3.3. Інвестиційне планування та виробничі витрати

5.4. Виробничі витрати в системі бюджетного планування за видами виробництва

5.4.1. Бюджет за видами продукції

5.4.2. Частковий бюджет

5.4.3. Бюджет руху готівки

5.4.4. Використання показників балансу та звіту про доходи

Розділ 6. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з функціонуванням земельних ресурсів

6.1. Власність на землю та її вартість як чинники формування виробничих витрат

6.1.1. Власність на землю і необхідність формування її ринкової вартості

6.1.2. Ринкова вартість землі та виробничі витрати

6.2. Оцінка вартості землі та її зв’язок із собівартістю продукції

6.2.1. Методологічні підходи до визначення вартості землі

6.2.2. Методики розрахунку вартості землі

6.3. Формування виробничих витрат, зумовлених функціонуванням земельних ресурсів

Розділ 7. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з функціонуванням капіталу

7.1. Співвідношення між власним і позиченим капіталом та його вплив на виробничі витрати

7.1.1. Власний і позичений капітал як джерела формування виробничих витрат

7.1.2. Інвестиційний та операційний капітали

Розділ 8. Менеджмент виробничих витрат, пов’язаний з функціонуванням трудових ресурсів

8.1. Організація використання трудових ресурсів

8.1.1. Праця як виробничий ресурс

8.1.2. Основні завдання менеджменту трудових ресурсів

8.2. Формування виробничих витрат, зумовлених функціонуванням трудових ресурсів

8.2.1. Оплата праці як основний чинник формування виробничих витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів

8.2.2. Особливості оплати праці в селянському (фермерському) господарстві

Розділ 9. Оперативне регулювання виробничих витрат

9.1. Оперативне управління за видами виробничих витрат

9.1.1. Управління постійними витратами

9.1.2. Управління змінними (експлуатаційними) витратами

9.1.3. Нормативне планування і контроль виробничих витрат як чинник їх оперативного управління

9.2. Принципи та методи аналітики виробничих витрат

9.2.1. Витратно-ціновий аналіз як основа оперативного регулювання виробничих витрат

9.2.2 Чинники зовнішнього і внутрішнього витратно-цінового аналізу та їх зв’язок з виробничими витратами

9.3. Використання персонального комп’ютера в оперативному регулюванні виробничих витрат

9.3.1. Оперативне регулювання витрат у рослинництві

9.3.2. Оперативне регулювання витрат у тваринництві

Розділ 10. Виробничі витрати та ефективність господарювання

10.1. Прибутковість і виробничі витрати

10.1.1. Напрямки підвищення прибутковості виробництва та їх зв’язок з виробничими витратами

10.1.2. Показники рентабельності й прибутковості та їх зв’язок з виробничими витратами

10.1.3. Зв’язок виробничих витрат і ефективності господарювання

10.2. Взаємозв’язок виробничих витрат і ціноутворення

10.2.1. Попит, пропозиція та виробничі витрати ? три основні складові ціноутвореня

10.2.2. Ціноутворення на основі виробничих витрат

10.2.3. Групування виробничих витрат за видами та статтями і ціноутворення

10.3. Математична інтерпретація функції виробничих витрат

10.3.1. Базова інтерпретація функції виробничих витрат

10.3.2. Обґрунтування економіко-математичної задачі оптимізації виробничих витрат

10.3.3. Побудова чисельної економіко-математичної моделі та розв’язання задачізагрузка...