Ревізія і контроль - Романів

Суть та функції економічного контролю

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

Зміст, предмет і метод фінансово-господарського контролю і ревізії

Поняття контрольно-ревізійної роботи та її завдання

Класифікація ревізій фінансово-господарської діяльності

Планування контрольно-ревізійної роботи

Обов'язки, права та відповідальність ревізорів

Організація і підготовка до проведення комплексної ревізії

Проведення ревізії

Оформлення результатів ревізії

Прийняття рішення за результатами проведеної ревізії

Організація контролю за виконанням рішень за матеріалами ревізії

Завдання, джерела, нормативні акти, які використовуються при ревізії коштів у касі

Ревізія і контроль каси та дотримання умов зберігання грошових коштів

Ревізія і контроль касових операцій

Завдання і джерела ревізії

Ревізія операцій на поточному рахунку

Ревізія операцій по розрахунках акредитивами і чеками з лімітованих і нелімітованих чекових книжок

Ревізія операцій з векселями

Завдання і джерела ревізій основних засобів

Ревізія правильності нарахування амортизації! зносу основних засобів

Ревізія ремонту основних засобів

Особливості ревізії операцій з нематеріальними активами

Завдання і джерела ревізії

Ревізія матеріально-технічного забезпечення

Ревізія збереження матеріальних цінностей

Ревізія операцій з тарою і МШП

Завдання і джерела ревізії собівартості робіт і послуг

Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг

Перевірка правильності ведення обліку загальновиробничих витрат

Завдання і джерела ревізії

Ревізія розрахунків з підзвітними особами

Ревізія розрахунків з дебіторами і кредиторами

Ревізія операцій по претензіях і відшкодуванню матеріальних витрат

Ревізія кредитних операцій

Завдання та джерела ревізії

Ревізія правильності утримання прибуткового податку з громадян

Ревізія правильності включення витрат на оплату праці до валових витрат при обчисленні податку на прибуток

Ревізія розрахунків з оплати праці в натуральному виразі

Ревізія збору до Пенсійного фонду

Ревізія збору до Фонду страхування по тимчасовій непрацездатності та порядку нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності

Ревізія збору до Фонду страхування на випадок безробіття

Ревізія збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Ревізія порядку нарахування сум відпускних

Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства

Ревізія фінансової стабільності і платоспроможності та ліквідності підприємства

Ревізійний контроль використання оборотних коштів

Ревізійний контроль розрахункових взаємовідносин та інших активів і пасивів підприємства

Узагальнення результатів ревізійного контролю фінансового стану підприємства

Перевірка правильності ведення обліку та складання фінансової звітності на підприємстві

Організація ревізій (перевірок) внутрігосподарської діяльності

Завдання та джерела ревізії податкового обліку

Нормативні акти, які використовуються при ревізії системи податкового обліку

Перевірка правильності визначення платників податку на прибуток та з’ясування їх особливостей

Попередня перевірка податкової звітності

Перевірка правильності визначення валових доходів

Перевірка правильності визначення доходу від продажу товарів (робіт, послуг)

Перевірка доходів від здійснення товарообмінних (бартерних операцій)

Перевірка доходів підприємств від виконання довгострокових контрактів

Перевірка правильності визначення доходів за операціями з пов'язаними сторонами

Перевірка правильності визначення доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями

правильності визначення доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами

Перевірка правильності відображення у складі доходів сум, отриманих у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів

Перевірка правильності визначення доходів від врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

Перевірка правильності визначення валових витрат

Перевірка правильності визначення витрат підприємства у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)

Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з внесенням (нарахуванням) податків, зборів (обов'язкових платежів)

Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з поліпшенням основних фондів

Перевірка правильності визначення витрат підприємства, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської діяльності

Перевірка правильності визначення витрат підприємства по інших операціях, пов'язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг)

Перевірка правильності визначення витрат підприємства за операціями з борговими зобов'язаннями та валютними цінностями

Перевірка правильності визначення витрат підприємства по операціях з основними фондами та нематеріальними активами

Перевірка правильності визначення витрат підприємства за іншими операціями

Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань

Перевірка правильності визначення прибутку до оподаткування та сум фактично сплаченого податку на прибуток

Поняття суб'єкта малого підприємництва як платника єдиного податку

Перевірка дотримання підприємством вимог, що ставляться до суб'єктів малого підприємництва - платників єдиного порядку

Перевірка правильності нарахування, узгодження та сплати єдиного податку

Перевірка дотримання суб'єктом малого підприємництва платником єдиного порядку вимог щодо сплати інших податків та зборів (обов'язкових платежів)загрузка...