Соціологія - Теремко

Уміння мислити соціально —ознака зрілості громадян, спільнот, суспільства

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ.

Предмет та об’єкт соціологічної науки визначення предмета та об’єкта соціології.

Закони і категорії соціології

Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками.

Протосоціологічні вчення від стародавніх часів до початку ХІХ ст.

Класичний період у розвитку світової соціології

Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні

Початок української соціології

Розвиток вітчизняної соціології у хх ст.

Основні школи та концептуальні напрями сучасної соціології

ФУНКЦІОНАЛІЗМ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ як ТЕОРІЯ СУСПІЛЬСТВА

Структура і функції соціологічної системи знання.

Функції соціології як науки

Соціальні інститути і спільноти

Соціальні спільноти у сучасних суспільних системах

Соціальні процеси, види і шляхи пізнання

Види соціальних процесів

Параметри і критерії виміру соціальних процесів

Теорія соціальної стратифікації

Соціологічне прогнозування явищ і подій

методологічні основи передбачення майбутнього

Основні етапи розвитку уявлень про майбутнє

Методи соціологічного прогнозування

Розділ 2. Галузева соціологія

Соціологія особистості.

Поняття і сутність соціології особистості

Структура особистості як соціологічна проблема

Основні напрями досліджень механізмів регуляції життєздатності людини

Соціологія молоді

Сутність соціології молоді, її об’єкт та предмет

Основні категорії та поняття соціології молоді

Розробка молодіжних проблем у вітчизняній соціології

Соціологія шлюбу та сім’ї

Шлюб і сім’я як об’єкт соціологічного дослідження

Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин

Соціологія освіти

Система освіти як соціальний інститут

Сфера освіти та її соціологічне вивчення

Соціологія культури

Предмет та об’єкт соціології культури

Основні категорії соціальної культури

Соціально-культурне середовище

Соціологія релігії

Предмет та об’єкт соціології релігії

Роль і місце соціології релігії серед інших наук

Соціологія релігії і феноменологія

Соціологія релігії і теологія

Становлення соціології релігії як наукової дисципліни

Економічна соціологія

Специфіка і і статус економічної соціології як галузі наукового пізнання

Теоретичні передумови виникнення та основні етапи розвитку економічної соціології

Розвиток економічної соціології в Україні

Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні

Соціологія праці

Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії

Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії

Соціальні функції праці

Основні категорії соціології праці

Формування соціологічних ідей про працю

Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем

Соціологія вільного часу

Деякі аспекти сучасної концепції вільного часу

Категорії соціології вільного часу

Соціологічні методи дослідження вільного часу

Особливості і проблеми вільного часу у студентської молоді

Соціологія громадської думки

Природа громадської думки як стану масової свідомості. Джерела і специфіка її формуваня

Структура, канали висловлювання та функції громадської думки

Закономірності функціонування громадської думки і проблеми її вивчення

Громадська думка та її використання в соціальному управлінні

Розділ 3. Методика і техніка соціологічних досліджень.

Сутність соціологічних досліджень та їх різновиди

Поняття та етапи організації соціологічного дослідження.

Фактологічні і теоретичні засади соціального пізнання

Явищний та соціальний рівні аналізу соціуму

Види соціологічних досліджень, їх специфіка і можливості

Програма соціологічного дослідження

Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень

Вибірка у соціологічному дослідженні.

Способи формування вибіркової сукупності

Вимоги до забезпечення якості та надійності вибірки

Аналіз документів, спостереження та експеримент у соціології

Аналіз документів як метод соціологічного дослідження

Метод спостереження у соціології

Експеримент у соціологічному дослідженні

Соціологічне опитування

Анкетні опитування

Метод інтерв’ю

Метод експертних оцінок

Соціометричне опитування

Cтатистичні методи обробки соціологічної інформації

Коефіцієнти зв’язку між двома ознаками. Кореляційний і регресійний аналіз.

Методи багатовимірної статистики: факторний і кластер ний аналіззагрузка...