Інформаційні системи і технології у фінансах - В.М.Олійник

Зміст

Тема 1 Загальні положення інформаційних систем 1.1 Поняття інформації, інформаційної системи (ІС) та інформаційної технології (ІТ)

1.2 Класифікація  інформаційних систем

1.3 Структура інформаційних систем

1.4 Забезпечення інформаційних систем

1.5 Особливості  інформаційних систем

1.6 Основні підходи при створенні інформаційних систем

1.7 Принципи проектування інформаційних систем

1.8 Етапи проектування інформаційних систем

Тема 2 Економічна інформація 2.1 Поняття економічної інформації

2.2 Властивості економічної інформації

2.3 Основні вимоги до  економічної інформації

2.4 Види економічної інформації

2.5 Фіксування економічної інформації

2.6 Структуризація економічної інформації 2.6.1 Логічна структура даних

2.6.2 Фізична структура даних

2.6.3 Лінійні та нелінійні структурні дані

2.6.4 Ієрархічний метод класифікації інформації

2.6.5 Фасетний метод  класифікації інформації

2.7 Оцінювання економічної інформації 2.7.1 Основні поняття теорії інформації

2.7.2 Ентропія та інформація

2.7.3  Адекватність економічної інформації

2.8 Кодування економічної інформації 2.8.1 Системи кодування економічної інформації

2.8.2 Методи кодування економічної інформації

2.8.3 Задачі кодування повідомлень

2.8.4 Методи контролю правильності заповнення і переносу даних з первинних документів

2.9 Категорії класифікаторів, порядок їх розроблення, упровадження та ведення 2.9.1 Методика виконання робіт з класифікації та кодування даних

2.9.2 Класифікатори економічної інформації

2.9.3 Розроблення та ведення класифікаторів

2.9.4 Єдина система класифікації та кодування техніко-економічної інформації

2.9.5 Науково-методичні основи класифікації та кодування ТЕІ

2.10 Штрихове кодування інформації

2.11 Графічне кодування

2.12 Економічна ефективність автоматизованої інформаційної системи (АІС)

Тема 3 Створення та склад автоматизованого банку даних (АБД) 3.1 Передумови створення та основні переваги баз даних (БД)

3.2 Поняття і класифікація автоматизованого банку даних (АБД)

3.3 Склад автоматизованого банку даних (АБД)

3.4 Типи моделей даних

3.5 Характеристика рівнів моделей баз даних

3.6 Створення оптимальної моделі баз даних

3.7 Поняття сховища даних та основи його створення

3.8 Використання баз даних у мережах 3.8.1 Телекомунікаційні інформаційні технології у фінансових установах

3.8.2 Архітектура локальних мереж

3.8.3 Технологічні особливості використання БД у мережах

Тема 4 Інформаційні системи і технології у банківській справі 4.1. Схеми побудови автоматизованих банківських систем (АБС)

4.2 Структура та характеристика складових частин автоматизованої банківської системи

4.3 Види організації систем міжбанківських розрахунків

4.4 Завдання, функції, структура та архітектура системи електроннх платежів (СЕП)

4.5 Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів в системі електроних платежів Національного банку України

4.7 Моделі управління кореспондетськими рахунками комерційних банків у системі електронних платежів

4.8 Електронна пошта Національного банку України як засіб електронного обміну в банківській системі України

4.9 Системи обміну фінансовими документами між клієнтом та банком

4.10 Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT

Тема 5 Інформаційні системи  в інших фінансових установах 5.1 Автоматизована система фінансових розрахунків 5.1.1 Призначення та особливості побудови системи

5.1.2 Структура АСФР і характеристика її підсистем

5.1.3 Технологія розв'язання задач АСФР у центральних і місцевих фінансових органах

5.2 Автоматизація обробки інформації у податковій системі 5.2.1 Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації

Загальна характеристика АІС «ПОДАТКИ»

5.2.3 Зовнішньоінформаційні зв’язки

5.2.4 Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України

5.3 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні 5.3.1 Призначення і мета створення системи

5.3.2 Структура АІС «СТРАХУВАННЯ»

5.3.3 Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС «СТРАХУВАННЯ»

5.4 Інформаційні системи у статистиці

5.5 Системи підтримки прийняття рішень

5.6 Виконавчі інформаційні системи (ВІС)

5.7 Корпоративні інформаційні системи (КІС)

5.8 Автоматизація діяльності на фондовому ринку

5.9 Розвиток інформаційних систем і технологій у діяльності кредитних спілок

Список рекомендованої літератури

Анотаціязагрузка...