Аналіз банківської діяльності

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком

1.2. Предмет, обєкт аналізу

1.3. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності

1.4. Види аналізу банківської діяльності

1.5. Організація аналітичної роботи в банках

Тема 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

2.1. Сутність та види банківського капіталу

2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу

2.3. Оцінка вартості власного капіталу

2.4. Статутний капітал та порядок його формування

2.5. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів

2.6. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу

2.7. Аналіз субординованого капіталу

2.8. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів

Тема 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ

3.1. Економічна сутність зобов'язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база

3.2. Аналіз динаміки та структури зобов'язань банку

3.3. Класифікація зобов'язань банку

3.4. Аналіз структури зобов'язань банку

3.5. Аналіз строкових депозитів

3.6. Аналіз депозитів до запитання

3.7. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку

3.8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

Тема 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку

4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку

4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів

Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу

5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень

5.3. Аналіз оборотності позик

5.4. Аналіз погашення виданих позик

5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень

5.6. Аналіз структури кредитного портфеля

5.7. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат

5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

Тема 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

6.1. Основні завдання, джерела інформації

6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами

6.3. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування

6.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП

6.5. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій

6.6. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій

6.7. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами

Тема 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу

7.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій

7.3. Аналіз валютної позиції банку

7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку

7.5. Особливості аналізу обмінних операцій

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

Тема 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ

8.1. Аналіз лізингових операцій банку

8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових операцій банку

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій

8.2. Аналіз факторингових операцій банку

8.2.1. Сутність факторингу, його види та інформаційна база

8.2.2. Аналіз динаміки та структури факторингових операцій

8.2.3. Аналіз ризикованості факторингових операцій

8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій

8.3. Аналіз форфетингових операцій

Тема 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті

9.1.1. Значення, мета, завдання й інформаційні джерела аналізу

9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті

9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

9.1.5. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів

9.1.6. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і касового обслуговування

9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками

9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками

9.2.2. Інформаційне забезпечення аналізу та його види

9.2.3. Показники ефективності операцій з платіжними картками

9.2.4. Ризики у сфері карткового бізнесу

9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг

9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела

9.3.2. Аналіз трастових операцій

9.3.3. Аналіз депозитарних послуг

9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами

9.3.5. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів

9.3.6. Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

Тема 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

10.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку

10.2. Аналіз доходів

10.2.1. Загальний підхід до аналізу доходів

10.2.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку

10.2.3. Факторний аналіз доходів

10.2.4. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку

10.3. Аналіз витрат

10.3.1. Загальний підхід до аналізу витрат

10.3.2. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат

10.3.3. Факторний аналіз витрат

Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ

11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку

11.2. Загальний аналіз прибутку

11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні

11.3.1. Факторний аналіз прибутку

11.3.2. Оцінка ефективності діяльності

11.3.3. Факторний аналіз норми прибутку на капітал

11.3.4. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком

11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні

11.4.1 Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності

11.4.2. Аналіз рентабельності

11.4.3. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків

Тема 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

12.1. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу

12.2. Аналіз коефіцієнтів ліквідності

12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності

12.4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності

12.5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах

Тема 13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

13.1. Визначення ризиків та їх класифікація

13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком

13.2.1. Сутність та напрями управління кредитним ризиком

13.2.2. Класифікація кредитних ризиків

13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому

13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів

13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком

13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику

13.4.1. Основні ризики інвестиційної діяльності

13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів

13.4.3. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів

13.5. Аналіз процентного ризику банку

13.6. Методика аналізу дюрації

13.7. Аналіз загального розміру банківських ризиків

Тема 14. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

14.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення

14.2. Аналіз фінансової стійкості

14.3. Аналіз ділової активності

14.4. Аналіз ліквідності

14.5. Аналіз ефективності управління

14.6. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків

14.6.1. Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків

14.6.2. Рейтингова система CAMEL

Про підручникзагрузка...