Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств -БІЛИК М. Д.

Вступ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Особливості організації аудиту в агропромисловому комплексі України

1.2. Договір на проведення аудиторської перевірки

1.3. Ознайомлення з об’єктом аудиту

1.4. Планування діяльності аудиторських фірм

1.5. Планування аудиторської перевірки підприємства

РОЗДІЛ 2. АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ, ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

2.1. Аудит установчих документів

2.2. Перевірка формування і змін власного капіталу

2.2.1. Аудит статутного капіталу підприємства

2.2.2. Аудит пайового капіталу

2.2.3. Аудит додаткового капіталу

2.2.4. Аудит резервного капіталу

2.2.5. Аудит нерозподіленого прибутку

2.2.6. Аудит вилученого капіталу

2.2.7. Аудит неоплаченого капіталу

2.3. Аудит розрахунків з акціонерами

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

3.1. Аудит касових операцій

3.1.1. Мета, завдання, джерела аудиту

3.1.2. Аудиторські процедури: зміст і послідовність проведення

3.2. Аудит операцій за рахунками в банках

РОЗДІЛ 4. АУДИТ ЗАПАСІВ

4.1. Мета і завдання аудиту

4.2. Аудит визнання запасів і правильності їх оцінки

4.3. Аудит збереження запасів

4.4. Аудит надходження запасів

4.5. Аудит вибуття запасів

4.5.1. Оцінка методу списання запасів

4.5.2. Аудит відпуску запасів у виробництво

4.6. Аудит тварин на вирощуванні та відгодівлі

4.6.1. Мета і завдання аудиту

4.6.2. Аудит документального оформлення господарських операцій

4.6.3. Аудит забезпечення збереження тварин

4.6.4. Аудит господарських операцій з надходження тварин

4.6.5. Аудит вибуття тварин

4.6.6. Аудит виконання плану вихідного поголів’я й обороту стада тварин

4.7. Аудит товарів

4.8. Аудит малоцінних і швидкозношуваних предметів

РОЗДІЛ 5. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

5.1. Мета, завдання, джерела аудиту

5.2. Аудит визнання, збереження і технічного стану необоротних активів

5.3. Аудит руху необоротних активів

5.4. Аудит амортизації необоротних активів

5.5. Аудит орендованих необоротних активів

5.6. Аудит витрат на поліпшення необоротних активів

РОЗДІЛ 6. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

6.1. Мета і завдання аудиту

6.2. Планування аудиту нематеріальних активів

6.3. Послідовність аудиту нематеріальних активів

6.4. Вимоги до висновку за результатами перевірки нематеріальних активів

РОЗДІЛ 7. АУДИТ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

7.1. Мета і завдання аудиту

7.2. Аудит визначення і використання фонду оплати праці

7.3. Аудит розрахунків з оплати праці

Розділ 8. АУДИТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Мета і завдання аудиту

8.2. Аудит витрат і виходу продукції рослинництва

8.2.1. Аудит витрат на виробництво продукції рослинництва

8.2.2. Аудит документального оформлення операцій з обліку витрат і виходу продукції рослинництва

8.2.3. Аудит калькуляції собівартості продукції рослинництва

8.2.4. Аудит виходу продукції рослинництва

8.3. Аудит виробництва продукції у тваринництві

8.3.1. Мета і завдання аудиту

8.3.2. Аудит витрат на виробництво продукції тваринництва

8.3.3. Аудит синтетичного та аналітичного обліку витрат і виходу продукції тваринництва

8.4. Аудит промислових виробництв сільськогосподарських підприємств

8.5. Аудит допоміжних виробництв і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу

8.6. Аудит обслуговуючих підприємств агропромислового комплексу

8.7. Аудит загальновиробничих витрат

РОЗДІЛ 9. АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ І КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

9.1. Мета й завдання аудиторської перевірки

9.2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

9.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами, за претензіями та відшкодуванням матеріальних збитків, з різними дебіторами й кредиторами

9.4. Аудит кредитних операцій

РОЗДІЛ 10. АУДИТ ПОДАТКІВ

10.1. Мета і завдання аудиту

10.2. Аудит фіксованого сільськогосподарського податку

10.3. Аудит податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників

10.4. Аудит акцизного збору

10.5. Аудит прибуткового податку з доходів громадян

10.6. Аудит місцевих податків

10.6.1. Аудит податку з реклами

10.7. Аудит місцевих зборів

10.7.1. Збір за парковку автотранспорту

10.7.2. Збір за право використання місцевої символіки

10.7.3. Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

10.8. Аудит платежів за ресурси

10.9. Аудит оподаткування суб’єктів малого підприємства за спрощеною системою

РОЗДІЛ 11. АУДИТ ПЛАТЕЖІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ

11.1. Аудит збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

11.2. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

11.3. Аудит внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

11.4. Аудит збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

РОЗДІЛ 12. АУДИТ ІНВЕСТИЦІЙ

12.1. Мета, завдання та джерела перевірки

12.2. Аудит фінансових інвестицій

12.3. Аудит капітальних інвестицій

12.3.1. Аудит вартості об’єктів і законності витрат, пов’язаних з капітальними інвестиціями

12.3.2. Перевірка постановки обліку капітальних інвестицій на підприємстві

12.3.3. Аудит обліку придбання основних засобів

12.3.4. Аудит обліку витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень

12.3.5. Аудит обліку витрат на формування основного стада

РОЗДІЛ 13. АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ, ДОХОДІВ І ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

13.1. Мета і завдання аудиту

13.2. Аудит реалізації сільськогосподарської продукції

13.3. Аудит адміністративних витрат і витрат на збут та інших операційних витрат

13.5. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності

13.6. Аудит доходів та витрат іншої діяльності

13.7. Аудит надзвичайних доходів і витрат

13.8. Аудит формування фінансових результатів

РОЗДІЛ 14. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

14.1. Аудит дотримання нормативних вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

14.2. Аудит балансу підприємства

14.3. Аудит Звіту про фінансові результати

14.4. Аудит Звіту про рух грошових коштів

14.5. Аудит Звіту про власний капітал

14.5.1. Джерела формування власного капіталу

14.5.2. Статті формування власного капіталу

14.6. Аудит Приміток до фінансової звітності

РОЗДІЛ 15. АУДИТ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

15.1. Аудит розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку і заповнення форми розрахунку

15.2. Аудит звітності з прибуткового податку з громадян

15.3. Аудит податкової звітності з податку на додану вартість сільськогосподарських товаровиробників

15.4. Аудит звітності з податку на прибуток

15.5. Аудит звітності з податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

РОЗДІЛ 16. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

16.1. Аудиторський звітзагрузка...