Фізична хімія - С.Ю. Лебедєв

Зміст

ВСТУП

Теоретична частина

Лекція 1. Вступ. Перший закон термодинаміки

1.1. Предмет, розділи та методи фізичної хімії

1.2. Основні поняття та визначення хімічної термодинаміки

1.3. Форми обміну енергією: теплота та робота

1.4. Перший закон термодинаміки. Теплоємність

1.5. Розрахунок теплоти і роботи в основних термодинамічних процесах

ЛЕКЦІЯ 2. ОСНОВИ ТЕРМОХІМІЇ

2.1. Теплові ефекти хімічних реакцій

2.2. Закон Гесса

2.3. Термохімічні розрахунки

2.4. Залежність теплового ефекту реакції від температури

ЛЕКЦІЯ 3. ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

3.1. Зміст другого закону термодинаміки

3.2. Змінення ентропії в основних термодинамічних процесах

3.3. Статистичне тлумачення другого закону термодинаміки

3.4. Залежність ентропії хімічної реакції від температури

Лекція 4. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ

4.1. Термодинамічні потенціали

4.2. Умови рівноваги системи

4.3. Рівняння Гіббса-Гельмгольца

4.4. Поняття про третій закон термодинаміки

ЛЕКЦІЯ 5. ХІМІЧНА РІВНОВАГА

5.1. Поняття про хімічний потенціал

5.2. Константа хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції

5.3. Вплив зовнішніх умов на хімічну рівновагу

5.4. Хімічна рівновага у гетерогенних системах

Лекція 6. фазові переходи і фазова рівновага

6.1. Фазові переходи першого та другого родів

6.2. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

6.3. Термодинамічні умови фазової рівноваги.Правило фаз

Лекція 7. фазова рівновага в одно- та двокомпонентних системах

7.1. Фазова рівновага в однокомпонентних системах. Діаграма стану води

7.2. Двокомпонентні системи. Поняття про фізико-хімічний аналіз

7.3. Діаграми стану найпростіших двокомпонентних систем

7.3.1. Системи з евтектикою

7.3.2. Системи з конгруентно плавкою хімічною сполукою

7.3.3. Системи з інконгруентно-плавкою хімічною сполукою

7.3.4. Системи з твердими розчинами

7.3.5. Система з обмеженою розчинністю в рідкій фазі

лекція 8. розчини неелектролітів

8.1. Закон Рауля й відхилення від нього

8.2. Діаграми станів. Перегонка рідин

8.3. Кріоскопія й ебуліоскопія

8.4. Розчинність газів у рідинах

ЛЕКЦІЯ 9. формальна кінетика

9.1. Поняття про енергію активації хімічної реакції

9.2. Oсновні поняття та визначення хімічної кінетики

9.3. Кінетична класифікація гомогенних хімічних реакцій

9.4. Способи визначення порядку реакціїзагрузка...