Економічна теорія - Під редакцією Предборського В.А.

Анотація

Зміст

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА 1. Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії. § 1. Визначення предмета економічної теорії

§ 2. Основні етапи розвитку економічної теорії

§ 3. Об’єктивні економічні закони, їх пізнання та використання

§ 4. Функції економічної теорії

§ 5. Методи дослідження економічних процесів та явищ

§ 6. Економічна безпека

§ 7. Дисфункція економічних відносин як загальна причина виникнення тіньової економіки

ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Розділ 2. Економічні потреби та ресурси. § 1. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб

§ 2. Економічні ресурси та їх види

§ 3. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива виробничих можливостей

Розділ 3. Форми суспільного виробництва. Генезис товарного виробництва, його основні риси та еволюція

§ 1. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення, основні риси та історична обмеженість

§ 2. Товарна форма виробництва. Її генезис, сутність та основні риси

§ 3. Товар – основний елемент товарного господарства. Характеристика праці, що створює товар

§ 4. Теорії вартості :Зміст, підхід до визначення величини вартості

§ 5. Еволюція товарного виробництва, його характеристика в сучасних умовах

Розділ 4. Сутність грошей. Грошовий обіг. § 1. Походження, сутність і види грошей

§ 2. Функції і роль грошей у ринковій економіці

§ 3. Характеристика законів грошового обігу

§ 4. Грошова маса і швидкість обігу грошей

§ 5. Типи грошових систем

§ 6. Зміцнення національної валюти – чинник гарантування економічної безпеки

Дестабілізація функцій національної валюти.

ЧАСТИНА 3. РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРА І МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ. Розділ 5. Ринок як форма функціонування товарного господарства. Закони ринкової економіки

§ 1. Сутність ринку, необхідні умови його виникнення і розвитку

§ 2. Структура та інфраструктура ринку

§ 3. Типи та види ринків

§ 4. Механізм дії ринкової економіки, її закони

§ 5. Функції ринку

§ 6. Проблеми побудови економіки ринкового типу в Україні

Розділ 6. Конкуренція і монополія в ринковій системі

§ 1. Сутність конкуренції. Способи конкурентної боротьби

§ 2. Види конкуренції

§ 3. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство України

ЧАСТИНА 4. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА. МІКРОЕКОНОМІКА. Розділ 7. Підприємництво. Підприємство (фірма) основна ланка економіки

§ 1. Сутність та об’єктивні умови підприємницької діяльності

§ 2. Підприємство (фірма) – основна ланка економіки, його основні риси

§ 3. Основні види підприємств та форми їх об’єднань

§ 4. Фонди підприємств: сутність та структура. Кругообіг та обіг фондів, показники їх ефективного використання

§ 5. Управління підприємством (фірмою) в умовах ринку. Менеджмент та маркетинг

Розділ 8. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток

§ 1. Сутність капіталу, його різновиди

§ 2. Витрати виробництва. Собівартість. Формування витрат виробництва в сучасних умовах

§ 3. Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах

§ 4. Прибуток. Рентабельність. Шляхи зниження витрат виробництва

Розділ 9. Попит та пропозиція як елемент ринкових відносин. Ціноутворення

§ 1. Закон попиту. Крива попиту. Цінова еластичність попиту

§ 2. Закон пропозиції. Крива пропозиції. Цінова еластичність пропозиції

§ 3. Урівноважуюча функція ціни. Ціна рівноваги. Кон’юнктура ринку

§ 4. Ціна як економічна категорія, її функції. Ціноутворення. Види цін, методи їх формування

ЧАСТИНА 5. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Розділ 10. Загальні уявлення про макроекономіку. Вимірювання обсягу національного виробництва. § 1. Суть макроекономіки, її цілі та інструменти

§ 2. ВНП як основний показник в системі національних рахунків

§ 3. Розрахунок ВНП за витратами

§ 4. Розрахунок ВНП за прибутками

§ 5. Інші показники національних рахунків

Розділ 11. Відтворення на рівні макроекономіки. Типи економічного зростання. § 1. Зміст процесу суспільного відтворення

§ 2. Сутність нагромадження, структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення

§ 3. Економічне зростання та його типи

Розділ 12. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття. Роль держави в умовах ринку. § 1. Економічні кризи і циклічність економічного розвитку

§ 2. Безробіття, його економічні та соціальні наслідки

§ 3. Економічні функції держави

Розділ 13. Сучасна інфляція та її національні особливості. §1. Сутність сучасної інфляції

§ 2. Соціально-економічні наслідки інфляції

§ 3. Види сучасної інфляції та її класифікації по країнах

§ 4. Форми і методи антиінфляційної політики

§ 5. Теорії інфляції

ЧАСТИНА 6. ФІНАНСОВІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ. Розділ 14. Фінанси, фінансова система. § 1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів

§ 2. Роль фінансів у розширеному відтворенні

§ 3. Фінансова система і характеристика її ланок

§ 4. Фінансова безпека

§ 5. Відмивання “брудних грошей” — одна із загроз економічній безпеці держави

Розділ 15. Бюджет держави. § 1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави

§ 2. Склад і структура витрат державного бюджету

§ 3. Склад і структура доходів державного бюджету

§ 4. Система оподаткування України

§ 5. Безпека сфери оподаткування

§ 6. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування

Розділ 16. Сучасна кредитна система. § 1. Сутність та структура сучасної кредитної системи

§ 2. Механізм функціонування кредитної системи

§ 3. Цінова і нецінова конкуренція

§ 4. Державне регулювання

§ 5. Інвестиційна безпека

§ 6. Функції центральних банків

§7. Функції комерційних банків, їх організаційна й управлінська  структура

§8. Фінансові послуги комерційних банків. Лізинг

ЧАСТИНА 7. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Розділ 18. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави. § 1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки

§ 2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці

§ 3. Доходи від власності

§ 4. Соціальна допомога населенню

ЧАСТИНА 8. СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ ТА МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ. Розділ 19. Міжнародний поділ праці та інтеграція національних господарств. § 1. Інтернаціоналізація економіки як основа формування всесвітнього господарства

§ 2. Формування інтеграційної стратегії України в умовах глобалізації

§ 3. Зовнішньо-економічні зв’язки і проблеми макроекономічної рівноваги

§ 4. Протекціонізм. Вільна торгівля. Теорія порівняльних переваг

§ 5. Зовнішньоекономічна політика. Інструменти торгових обмежень

§ 6. Зовнішньо-економічна безпека

Розділ 20. Валютна система і валютні відносини

§1. Світова валютна система і її еволюція

§2. Регіональні валютні системи

Розділ 21. Міжнародний кредит. §1. Класифікація міжнародного кредиту

§ 2. Міжнародні валютно-кредитні організації

ДОДАТОКзагрузка...