Основи менеджменту - Костенко О.І.

Аннотация

Вступ

 Тема № 1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту Заняття № 1 „Сутність і роль менеджменту”

 За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на такі види:

2. Менеджмент як система наукових знань

3. Менеджмент як мистецтво управління

ВСТУП

1. Менеджмент і підприємництво

2. Особливості управлінської праці

3. Сфери менеджменту

Тема № 2: Закони, закономірності та принципи менеджменту Заняття № 1 „Закони, закономірності та принципи менеджменту” 1. Закони і закономірності менеджменту

Закономірності менеджменту.

2. Принципи управління

Тема № 3: Історія розвитку менеджменту Заняття № 1 „Еволюція концепцій менеджменту”

1. Характеристика наукових шкіл в менеджменті

4. Поведінкові науки (1950 - дотепер)

5. Кількісний підхід (1950 – дотепер)

2. Сучасні концепції менеджменту

3. Розвиток управлінської науки в Україні

З огляду на суттєві ознаки управлінських дій та еко­номічних процесів у цьому періоді виділяють 5 етапів:

Тема № 4: Організації як об’єкти управління Заняття № 1 „Сутність та види організацій”

1. Основні закони організації.

2. Класифікація організацій.

3. Загальні риси організацій

4. Типи організацій в Україні

Заняття № 2  „Внутрішнє та зовнішнє середовища організації”

1. Організація як відкрита система

Згідно з підходом американського соціолога Джеймса Томпсона, мож­на виділити:

2. Загальні характеристики зовнішнього середовища організації

Функціональні сфери зовнішнього середовища такі:

3. Культура організації

Тема № 5: Функції та технологія менеджменту

Конкретні функції менеджменту класифікують за:

1. Функція планування

2. Організація

3. Мотивація

4. Контроль

3. Конкретні (спеціальні) функції менеджменту

Заняття № 2 „Процес управління”

1. Мета управлінського процесу

У виборі цих завдань знову можливі два шляхи, дві стратегії.

Види цілей і їх характеристика

2. Управлінський цикл

3. Управлінські процедури

Тема № 6 Планування як загальна функція менеджменту

У залежності від змісту, мети і завдань виділяють такі форми плану­вання та види планів:

2. Етапи стратегічного планування

3. Базові стратегії

Заняття № 2 „Поточне планування”

1. Тактичне планування

2. Оперативне планування

1. За порядком формування бюджету:

1. Завдання бізнес-планування

До функцій бізнес-плану належать:

Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити такі основні завдання:

2. Складові бізнес-плану

Стандартний бізнес-план містить у собі такі відомості:

Тема № 7: Організаційна діяльність як загальна функція менеджментуь Заняття № 1 „Організаційна діяльність”

Сутність організаційної діяльності

Централізація та децентралізація управління

Заняття № 2 „Види та елементи організаційних структур”

2. Критерії оцінки організаційної структури управління.

3. Організаційне проектування.

Побудова системи управління персоналом потребує застосування великої кількості різноманітних методів, які можуть бути поділені на групи:

Тема № 8: Мотивування як загальна функція менеджменту

2. Змістовний підхід в мотивуванні

3. Процесний підхід в мотивуванні

Тема № 9: Контролювання як загальна функція менеджменту 1. Принципи і цілі контролювання

2. Етапи процесу контролювання

Заняття № 2 „Керування контролем в організаціях.”

 1. Характеристики ефективного контролю

1. Встановлюйте обдумані стандарти, які сприймаються співро­бітниками.

Тема № 10: Методи менеджменту

1. Сутність та класифікація методів менеджменту.

2. Адміністративні методи управління.

3. Економічні методи управління.

Тема № 11. Управлінські рішення

1. Сутність управлінських рішень

2. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень

3. Основні підходи до прийняття рішення

4. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення викрнання управлінських рішень

Заняття №2. “Методи та способи прийняття управлінських рішень” 1. Сутність оптимізації рішень у менеджменті та зміст “науки управління”

Тема № 12: Інформація і комунікація в менеджменті 1. Характеристики інформації

2. Класифікація управлінської інформації

Вимоги, які пред’являються до інформації

Організація цієї роботи повинна йти за такими напрямка­ми:

Заняття № 2 „Комунікаційні процеси”

Організація комунікаційного процесу

3. Перешкоди в комунікаціях

Заняття 3. “Організація інформаційного забезпечення та  комунікаційного процесу”

Архітектура системи автоматизованої обробки інформації

Технічне та програмне забезпечення.

Сімейства комп'ютерів

3. Організація ділових бесід і переговорів

 Назвати особливості спілкування з іноземними діловими партнерами. Тема № 13: Керівництво та лідерство

Влада та вплив

2. Форми  впливу та  влади

До недоліків цієї влади можна віднести:

3. Типологія стилів керівництва

Тема № 14: Відповідальність та етика у менеджменті

Тема № 15: Організаційні зміни та ефективність менеджменту

1. Природа організаційних змін

2. Управління змінами

Етап 3. Діагностика та усвідомлення

Етап 4. Знаходження нового рішення і обов'язки щодо його виконання

Етап 5. Експеримент і виявлення

Етап 6. Підкріплення і згода

Дослідження дією складається з таких етапів:

Для того, щоб зусилля з організаційної розробки були успішними, необхідно виконання певних умов:

Заняття № 2  „Ефективність менеджменту”

1. Результативність і ефективність менеджменту

2. Показники ефективності управління

Економічну ефективність управлінського персоналу варто оцінювати і за приростом прибутку:

Річні поточні витрати визначаємо за формулою:

ТЕСТИ 3 КУРСУ "ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ"

3. Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення працівників у збільшенні продуктивності і обсягів виробництва.

3. На використанні закономірностей управління. 4. На використанні сучасних методів менеджменту.

4. Основи теорії організації

4. Неоднозначні внутрішні взаємозв'язки.загрузка...